INFORMACJA NA TEMAT PODMIOTU ODBIERAJĄCEGO ODPADY KOMUNALNE Z TERENU GMINY NOWE W 2016 ROKU

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na „Usługę odbioru i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Nowe” został wyłoniony usługodawca, który w 2016 roku będzie prowadził zbiórkę odpadów na terenie Gminy Nowe.

Jak w latach poprzednich usługa ta będzie wykonywana przez:

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o. o.

Plac Św. Rocha 5

86-170 Nowe

 

Miejscem zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów przeznaczonych do składowania, zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami Komunalnymi będą Regionalne Instalacje Przetwarzania Odpadów Komunalnych w regionie grudziądzko – tucholskim:

1)    Zakurzewo gm. Grudziądz

2)    Sulnówko gm. Świecie

3)    Bladowo gm. Tuchola