W  SPRAWACH  SKARG  I  WNIOSKÓW

1. Burmistrz lub wyznaczony przez niego zastępca przyjmuje w sprawach  skarg  i  wniosków we

    wtorki w godzinach 1200 - 1630 w Urzędzie Gminy Nowe.

 

2. Przyjmowaniem i koordynowaniem rozpatrywania skarg  i wniosków zajmuje się Kierownik

    Referatu Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego Joanna Szaga-Kląskała.