ROZŁOŻENIE NA RATY PODATKU LUB ZALEGŁOŚCI PODATKOWEJ

 

Podstawa prawna

 

- art.67a§1,pkt 1 i 2, art.67b§1,pkt 2, art. 207§1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa

  (t.j.Dz.U. z 2012 r. poz.749 ze zm.),

- art. 56 ust.3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej

 (Dz.U. z 2004r. Nr 123,poz.1291 ze zm.),

- rozporządzenie R.M. z dnia 24 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie  w sprawie zakresu informacji

  przedstawianych przez podmiot

  ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. z 2014 r.poz.1543),

- rozporządzenie komisji (WE) nr 1535/2007 z dnia 20.12.2007r. w sprawie zastosowania  art. 87 i 88 Traktatu

  WE w odniesieniu do pomocy de mini mis w sektorze produkcji rolnej.

 

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy w Nowem ,Pl.Św.Rocha 5, sekretariat lub biuro nr 31,Tel.3327210,3337220

Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy

1) osoby fizyczne: 

   - wniosek   o umorzenie,

  -  dokumenty potwierdzające sytuację finansową podatnika: np. zaświadczenie  o osiąganych      

     dochodach w gospodarstwie domowym, rachunki i faktury  potwierdzające ponoszone wydatki

     na potrzeby bytowe, itp.

  - zaświadczenia lub oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis , jaką  otrzymał w roku

     którym ubiega się o pomoc de minimis oraz w ciągu dwóch   poprzedzających go lat obrotowych  

    ( tylko podatnicy będący rolnikami),

   - formularz informacji o pomocy publicznej (tylko podatnicy będący rolnikami).

2) osoby prawne , jednostki organizacyjne , w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej :

    - wniosek o umorzenie ,

    - dokumenty potwierdzające sytuacje finansową podatnika np.: bilans za rok miniony,

      sprawozdanie kwartalne  o przychodach, kosztach i wyniku finansowym , pisemne wyjaśnienie

      dotyczące sytuacji ekonomicznej oraz określenie kierunku działania dla poprawy sytuacji

      finansowej, inna dokumentacja jak: umowy kredytowe, protokoły strat, itp.

    - wszystkie zaświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis, jakie wnioskujący otrzymał w roku,

      w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 lat poprzedzających go lat albo oświadczenie o

      wielkości pomocy  de minimis  otrzymanej w tym okresie (składają przedsiębiorcy),

    - formularz  informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (składają

      przedsiębiorcy).

 

Termin i sposób załatwienia sprawy

1) załatwienie sprawy następuje w drodze decyzji administracyjnej

2) załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego następuje bez

    zbędnej zwłoki , jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie  skomplikowanej – nie późnie

    j niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania

 

Tryb odwoławczy

   Na wydaną decyzję przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w

   Bydgoszczy , za pośrednictwem organu podatkowego , w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

   Odwołanie powinno  zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego

   przedmiotem odwołania  oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. Odwołanie nie

   wstrzymuje wykonania decyzji.

 

Uwagi

   Rozłożenie na raty  stosuje się w podatkach  lokalnych.

   Organ właściwy do rozpatrzenia sprawy- Burmistrz Nowego