PODATEK ROLNY

 

  WYMAGANE DOKUMENTY


Informacja o gruntach sporządzona na formularzu według ustalonego wzoru złożona przez osobę fizyczną w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku w podatku rolnym lub od dnia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania.

Deklaracja na podatek rolny sporządzona na formularzu według ustalonego wzoru złożona przez osobę prawną,
jednostkę organizacyjną, w tym spółkę nieposiadającą osobowości prawnej, jednostki Agencji Nieruchomości Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych w terminie do 15 stycznia każdego roku kalendarzowego. W przypadku , gdy obowiązek podatkowy powstał po dniu 15 stycznia deklaracje należy składać w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku oraz korygować deklaracje w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian


  MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW


Sekretariat Urzędu Gminy w Nowem lub w pokoju nr 31 , ul. Plac Św. Rocha 5 ,
86-170 Nowe,  w godz. od 700 do 1500  , tel. (052) 33-37-220


  TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA


Wydanie decyzji ustalającej wysokość podatku w przypadku opodatkowania osób fizycznych.


W przypadku osób prawnych podatek jest płatny na podstawie złożonej deklaracji (bez wezwania organu podatkowego).

  PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r.  o podatku rolnym. (tekst jednolity Dz.U. z 2020 poz. 333).

2. Uchwała Nr XXV /153/20 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 23.11.2020 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał

    poprzedzający rok podatkowy, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021 (Dz.U. woj Kuj.-Pom z 2020 r. poz. 5702).

 

  TRYB ODWOŁAWCZY


Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Nowego.


  INNE INFORMACJE


Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Obowiązek wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności go uzasadniające. W przypadku gdy obowiązek powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy w których istniał obowiązek.
Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września oraz 15 listopada zarówno w przypadku osób fizycznych jak i prawnych.

Wpłaty podatku rolnego osoby fizyczne mogą dokonywać :

      - za pośrednictwem inkasentów , którymi są sołtysi z poszczególnych wsi Gminy Nowe,

      - w kasie Urzędu Gminy Nowe w godz. od 730- 14 00

      - na rachunek bankowy: BS Nowe 17817300052001000003030002

Wpłaty podatku rolnego osoby prawne mogą dokonywać:

      - w kasie Urzędu Gminy w godz. 0d 7 30 – 1400

      - na rachunek bankowy : BS Nowe  17817300052001000003030002 

 

 

 Wzory formularzy poniżej.