Nowe, dn. 24 sierpnia 2015 r.

  

znak: IKS.6733.7.2015.RG

                                                                        

 

DECYZJA

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

            Na podstawie art.104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r. poz. 267, ze zm.) w związku z art. 50 ust.1 oraz  ust.2a i art. 51 ust.1 pkt 2 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r. poz.199, ze zm.);

1)    po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29 czerwca 2015 r. (data wpływu 1 lipca 2015 r.), który złożył p. Tomasz Bartoszewicz TB. PROJEKT Tomasz Bartoszewicz ul. Mickiewicza 23, 86-100 Świecie, upoważniony przez  Burmistrza Nowego, ul. Plac Św. Rocha 5, 86-170 Nowe, p. Czesława Wolińskiego do działania w imieniu Gminy Nowe w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia części drogi gminnej na działce nr 167 w obrębie ewidencyjnym Mały Komorsk, gm. Nowe,

2)    po przeprowadzeniu analizy, o której mowa w art. 53 ust. 3 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

3)    po uzgodnieniu z:

- Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy (art.53 ust.4 pkt. 8),

- Zarządem Dróg Powiatowych w Świeciu (art.53 ust.4 pkt 9)

 

ustalam warunki lokalizacji

inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia części drogi gminnej

na działce nr 167 w obrębie ewidencyjnym Mały Komorsk, gm. Nowe.

 

1.    Rodzaj inwestycji:

·    budowa oświetlenia fragmentu drogi w postaci ułożenia podziemnej linii kablowej oraz jednej lampy oświetleniowej z szafką sterowniczą.

2.    Warunki i szczegółowe zasady zabudowy i zagospodarowania terenu wynikające z przepisów odrębnych:

2.1.  ustalenia dotyczące wymagań kształtowania ładu przestrzennego i zagospodarowania terenu oraz podstawowych parametrów technicznych:

a)    budowa linii kablowej nn, wyprowadzonej z istniejącego na działce drogi gminnej słupa linii elektroenergetycznej niskiego napięcia do projektowanego słupa oświetleniowego,

b)    słup oświetleniowy dwuelementowy z wysięgnikiem łukowym o wysokości nieprzekraczającej 8,5m,

c)     montaż szafki do sterowania oświetleniem, zlokalizowanej bezpośrednio przy istniejącym słupie linii niskiego napięcia,

d)    długość sieci energetycznej kablowej nieprzekraczająca 15,0m,

e)    przewody układać na głębokości uwzględniającej poziom przemarzania,

f)     w przypadku wystąpienia wód gruntowych na głębokości posadowienia należy kanał odwodnić,

g)    po zakończeniu robót teren należy przywrócić do stanu pierwotnego.

2.2.  ustalenia dotyczące ochrony środowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

a)    inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a więc nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,

b)    na terenie lokalizacji nie występują stanowiska archeologiczne i nie jest on objęty ochroną dóbr kultury,

c)     teren nie jest położony w strefach ochrony ujęć wody i na udokumentowanych złożach kopalin,

d)    teren jest położony na przyrodniczym obszarze chronionym prawem.

2.3.  ustalenia dotyczące obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:

a)    należy zabezpieczyć dojazd z istniejącej drogi publicznej na czas budowy oraz dostęp w przypadku awarii oświetlenia,

b)    nie jest wymagane zaopatrzenie inwestycji w inną infrastrukturę techniczną, poza wymienioną w pkt 2.1.a.

3. Chronić należy uzasadnione interesy osób trzecich poprzez zawarcie odpowiednich umów w przypadku wyrządzenia szkód w wyniku prac budowlanych na terenach sąsiadujących z inwestycją.

4. Linie rozgraniczające teren inwestycji zostały wyznaczone na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej decyzji.

 

UZASADNIENIE

W dniu 1 lipca 2015r. p. Tomasz Bartoszewicz TB. PROJEKT Tomasz Bartoszewicz  ul. Mickiewicza 23, 86-100 Świecie, upoważniony przez Burmistrza  Nowego p. Czesława Wolińskiego, złożył wniosek w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia odcinka drogi gminnej na działce nr 167 w obrębie ewidencyjnym Mały Komorsk, gm. Nowe. W dniu 24 lipca 2015 r. wniosek uzupełniono o oryginał kopii mapy zasadniczej.

Teren na którym realizowana ma być inwestycja nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ani procedurą lub obowiązkiem przystąpienia do jego sporządzenia, stąd ustalić należy warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego w drodze decyzji administracyjnej, zgodnie z art. 50 ust. 1 oraz ust. 2 a Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r. poz.199 ze zm.). Zgodnie z art. 28 ust.1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r., poz. 1409 ze zm.), planowana inwestycja wymaga uzyskania pozwolenia na budowę (lampa) oraz zgłoszenia ułożenia kabla niskiego napięcia (art.29 ust.1 pkt 19 a).

Z przeprowadzonej wizji lokalnej, analizy warunków i zasad zagospodarowania terenu, stanu faktycznego i prawnego (art.53 ust.3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) wynika, że teren pasa drogowego na którym lokalizuje się inwestycję:

·          nie jest położony w granicach obszarów ograniczonego użytkowania, ani w obszarze narażonym na osuwanie mas ziemnych,

·          nie jest też położony w granicach obszarów podlegających szczególnej ochronie z tytułu przepisów o:

- ochronie środowiska, gruntów rolnych i leśnych,

- ochronie zasobów wodnych oraz ochrony ludzi i mienia przed powodzią,

- ochronie kopalin,

- ochronie terenów zamkniętych i ich stref ochronnych,

- ochronie zabytków,

·          decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi.

Z uwagi na położenie terenu w Nadwiślańskim Parku Krajobrazowym projekt decyzji uzgodniono z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy (z art. 53 ust. 4 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). Z uwagi na lokalizację inwestycji w pasie drogi gminnej przylegającej do drogi powiatowej projekt decyzji uzgodniono z Zarządem Dróg Powiatowych w Świeciu (z art.53 ust.4 pkt 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich (art. 63 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

 

POUCZENIE

Jeżeli zajdą poniższe okoliczności:

·     inny wnioskodawca uzyska pozwolenie na budowę,

·     zostanie uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zawierający ustalenia inne niż ustalenia decyzji, z wyjątkiem przypadku gdy zostanie wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę,

stosownie do art. 65 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym organ, który wydał decyzję o warunkach zabudowy stwierdzi jej wygaśnięcie w trybie art.162 § 1 pkt 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia.

 

 

Burmistrz w Nowem

 

 

Załączniki:

1)    rysunek na mapie sytuacyjno-wysokościowej i na kopii mapy ewidencyjnej w skali 1/1000,

 

Otrzymują:

1)    strony wg rozdzielnika

2)    a/a

 

 

 

Projekt niniejszej decyzji przygotował zgodnie z art.50 ust.4

Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

uprawniony mgr inż. arch. Tadeusz Krepski

Okręgowa Izba Architektów nr rej.KP-0016