Nowe, dn. 24 sierpnia 2015 r.

   znak: IKS.6733.6.2015.RG

 

DECYZJA

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

            Na podstawie art.104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r. poz. 267, ze zm.) w związku z art. 50 ust. 1 oraz ust. 2a i art. 51 ust.1 pkt 2 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r. poz.199, ze zm.);

1)    po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18 czerwca 2015r. (data wpływu 23 czerwca 2015 r.), który złożył Tomasz Bartoszewicz TB. PROJEKT Tomasz Bartoszewicz, ul. Mickiewicza 23, 86-300 Świecie, upoważniony przez Burmistrza Nowego, ul. Plac Św. Rocha 5, 86-170 Nowe, p. Czesława Wolińskiego do działania w imieniu Gminy Nowe w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia odcinka na działkach nr 146 i nr 324 w obrębie ewidencyjnym Dolne Morgi, gm. Nowe,

2)    po przeprowadzeniu analizy, o której mowa w art. 53 ust. 3 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

3)    po uzgodnieniu z:

- Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy (art.53 ust.4 pkt. 8),

- Zarządem Dróg Powiatowych w Świeciu (art.53 ust.4 pkt 9)

 

ustalam warunki lokalizacji

inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia odcinka drogi powiatowej

na działkach nr 146 i nr 324 w obrębie ewidencyjnym Dolne Morgi, gm. Nowe.

 

1.    Rodzaj inwestycji:

·    budowa oświetlenia odcinka drogi powiatowej w postaci linii kablowej oraz czterech lamp oświetleniowych.

2.    Warunki i szczegółowe zasady zabudowy i zagospodarowania terenu wynikające z przepisów odrębnych:

2.1.  ustalenia dotyczące wymagań kształtowania ładu przestrzennego i zagospodarowania terenu oraz podstawowych parametrów technicznych:

a)    budowa linii kablowej nn, doprowadzonej z projektowanego złącza pomiarowego (poza terenem objętym niniejsza decyzją) do projektowanych słupów oświetlenia drogowego,

b)    słupy oświetleniowe dwuelementowe z wysięgnikiem łukowym o wysokości nieprzekraczającej 9,0m,

c)     długość sieci energetycznej kablowej nieprzekraczająca 235,0m,

d)    przewody układać na głębokości uwzględniającej poziom przemarzania gruntu,

e)    przebieg projektowanej linii nie powinien kolidować z istniejącym uzbrojeniem podziemnym,

f)     w przypadku wystąpienia wód gruntowych na głębokości posadowienia należy kanał odwodnić,

g)    po zakończeniu robót teren należy przywrócić do stanu pierwotnego,

h)    lokalizacja szafki do sterowania oświetleniem poza obszarem objętym niniejszą decyzją.

2.2.  ustalenia dotyczące ochrony środowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

a)    inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a więc nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,

b)    na terenie lokalizacji nie występują stanowiska archeologiczne i nie jest on objęty ochroną dóbr kultury,

c)     teren nie jest położony w strefach ochrony ujęć wody i na udokumentowanych złożach kopalin,

d)    teren jest położony na przyrodniczym obszarze chronionym prawem.

2.3.  ustalenia dotyczące obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:

a)    należy zabezpieczyć przejazd na istniejącej drodze publicznej podczas budowy oraz dostęp w przypadku awarii oświetlenia,

b)    nie jest wymagane zaopatrzenie inwestycji w inną (niż wymieniona w pkt  2.1 a) infrastrukturę techniczną.

3. Chronić należy uzasadnione interesy osób trzecich poprzez zawarcie odpowiednich umów lub zgód w przypadku wyrządzenia szkód w wyniku prac budowlanych na terenach sąsiadujących z inwestycją.

4. Linie rozgraniczające teren inwestycji zostały wyznaczone na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej decyzji.

 

UZASADNIENIE

W dniu 23 czerwca 2015r. p. Tomasz Bartoszewicz TB. PROJEKT Tomasz Bartoszewicz ul. Mickiewicza 23, 86 -100Świecie, upoważniony przez Burmistrza Nowego, ul. Plac Św. Rocha 5, 86-170 Nowe, p. Czesława Wolińskiego do działania w imieniu Gminy Nowe złożył wniosek w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia odcinka drogi powiatowej na działkach nr 146 i nr 324 w obrębie ewidencyjnym Dolne Morgi, gm. Nowe.

Teren na którym realizowana ma być inwestycja nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ani obowiązkiem przystąpienia do jego sporządzenia, stąd ustalić należy warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego w drodze decyzji administracyjnej, zgodnie z art. 50 ust. 1 oraz ust. 2a Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r. poz.199 ze zm.). Zgodnie z art. 28 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r., poz. 1409 ze zm.), planowana inwestycja wymaga uzyskania pozwolenia na budowę lamp oraz zgłoszenia ułożenia sieci niskiego napięcia (art. 29 ust. 1 pkt 19 a).

Z przeprowadzonej wizji lokalnej, analizy warunków i zasad zagospodarowania terenu, stanu faktycznego i prawnego (art.53 ust.3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) wynika, że teren pasa drogowego na którym lokalizuje się inwestycję:

·          nie jest położony w granicach obszarów ograniczonego użytkowania, ani w obszarze narażonym na osuwanie mas ziemnych,

·          nie jest też położony w granicach obszarów podlegających szczególnej ochronie z tytułu przepisów o:

- ochronie środowiska, gruntów rolnych i leśnych,

- ochronie zasobów wodnych oraz ochrony ludzi i mienia przed powodzią,

- ochronie kopalin,

- ochronie terenów zamkniętych i ich stref ochronnych,

- ochronie zabytków.

Z uwagi na położenie terenu w Nadwiślańskim Parku Krajobrazowym projekt decyzji uzgodniono z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy (z art. 53 ust. 4 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). Z uwagi na lokalizację inwestycji w drodze powiatowej projekt decyzji uzgodniono z Zarządem Dróg Powiatowych w Świeciu (z art.53 ust.4 pkt 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich (art. 63 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

 

POUCZENIE

Jeżeli zajdą poniższe okoliczności:

·     inny wnioskodawca uzyska pozwolenie na budowę,

·     zostanie uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zawierający ustalenia inne niż ustalenia decyzji, z wyjątkiem przypadku gdy zostanie wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę,

stosownie do art. 65 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym organ, który wydał decyzję o warunkach zabudowy stwierdzi jej wygaśnięcie w trybie art.162 § 1 pkt 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia.

 

 

Burmistrz w Nowem

 

 

Załączniki:

1)    rysunek na mapie sytuacyjno-wysokościowej i na kopii mapy ewidencyjnej w skali 1/1000,

.

Otrzymują:

1)    strony wg rozdzielnika

2)    a/a

 

 

 

Projekt niniejszej decyzji przygotował zgodnie z art.50 ust.4

Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

uprawniony mgr inż. arch. Tadeusz Krepski

Okręgowa Izba Architektów nr rej.KP-0016