Nowe, dn. 24 sierpnia 2015 r.

  

 

znak: IKS.6733.5.2015.RG

 

                                                                        

 

DECYZJA

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

            Na podstawie art.104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 267, ze zm.) w związku z art. 50 ust.1 oraz ust. 2a i art. 51 ust.1 pkt 2 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz.199, ze zm.);

1)    po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18 czerwca 2015 r. (data wpływu 23 czerwca 2015 r.), który złożył Tomasz Bartoszewicz TB. PROJEKT Tomasz Bartoszewicz, ul. Mickiewicza 23, 86-100 Świecie, upoważniony przez Burmistrza Nowego, ul. Plac Św. Rocha 5, 86-170 Nowe, p. Czesława Wolińskiego do działania w imieniu Gminy Nowe w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia odcinka drogi powiatowej zlokalizowanego na działce nr 149 w obrębie ewidencyjnym Mały Komorsk, gm. Nowe,

2)    po przeprowadzeniu analizy, o której mowa w art. 53 ust. 3 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

3)    po uzgodnieniu z:

- Kujawsko-Pomorskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych Biuro Terenowe w Świeciu (art.53 ust. 4 pkt 6),

- Starostą Powiatowym w Świeciu n/Wisłą (art.53 ust.4 pkt 6),

- Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy (art.53 ust.4 pkt. 8),

- Zarządem Dróg Powiatowych w Świeciu (art.53 ust.4 pkt 9)

 

ustalam warunki lokalizacji

inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia fragmentu drogi powiatowej z lokalizacją  jego elementów  na działce nr 149 w obrębie ewidencyjnym Mały Komorsk, gm. Nowe.

 

1.    Rodzaj inwestycji:

·    budowa oświetlenia drogi w postaci lokalizacji jednej lampy oświetleniowej, kabla i szafki sterowniczej.

2.    Warunki i szczegółowe zasady zabudowy i zagospodarowania terenu wynikające z przepisów odrębnych:

2.1.  ustalenia dotyczące wymagań kształtowania ładu przestrzennego i zagospodarowania terenu oraz podstawowych parametrów technicznych:

a)    budowa linii kablowej nn, wyprowadzonej z istniejącego słupa linii elektroenergetycznej niskiego napięcia do projektowanego słupa oświetleniowego,

b)    słup oświetleniowy dwuelementowy z wysięgnikiem łukowym o wysokości nieprzekraczającej 8,5m,

c)     montaż szafki do sterowania oświetleniem,

d)    długość linii energetycznej (przyłącza kablowego) nieprzekraczająca 13,0m,

e)    przewód układać na głębokości z uwzględnieniem poziomu przemarzania gruntu,

f)     w przypadku wystąpienia wód gruntowych na głębokości posadowienia należy kanał odwodnić,

g)    po zakończeniu robót teren należy przywrócić do stanu pierwotnego.

2.2.  ustalenia dotyczące ochrony środowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

a)    inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a więc nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,

b)    na terenie lokalizacji nie występują stanowiska archeologiczne i nie jest on objęty ochroną dóbr kultury,

c)     teren nie jest położony w strefach ochrony ujęć wody i na udokumentowanych złożach kopalin,

d)    teren jest położony na przyrodniczym obszarze chronionym prawem.

2.3.  ustalenia dotyczące obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:

a)    należy zabezpieczyć dojazd z istniejącej drogi publicznej na czas budowy oraz dostęp w przypadku awarii oświetlenia,

b)    nie jest wymagane zaopatrzenie inwestycji w inną infrastrukturę techniczną.

3. Chronić należy uzasadnione interesy osób trzecich poprzez zawarcie odpowiednich umów  w przypadku wyrządzenia szkód związanych z inwestycją.

4. Linie rozgraniczające teren inwestycji zostały wyznaczone na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej decyzji.

 

UZASADNIENIE

W dniu 23 czerwca 2015 r. p. Tomasz Bartoszewicz TB. PROJEKT Tomasz Bartoszewicz ul. Mickiewicza 23, 86-100 Świecie, upoważniony przez Burmistrz Nowego, ul. Plac Św. Rocha 5, 86-170 Nowe, p. Czesława Wolińskiego do działania w imieniu Gminy Nowe, złożył wniosek w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia odcinka drogi powiatowej poprzez lokalizację lampy i przyłącza do istniejącej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia  na działce nr 149 w obrębie ewidencyjnym Mały Komorsk, gm. Nowe. Wniosek uzupełniono o oryginał mapy w skali 1:500 w dniu 24.07.2015 r.

Teren na którym realizowana ma być inwestycja nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ani  lub obowiązkiem przystąpienia do jego sporządzenia, stąd ustalić należy warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego w drodze decyzji administracyjnej, zgodnie z art. 50 ust. 1 oraz 2a Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r. poz.199.). Zgodnie z art. 28 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r., poz. 1409 ze zm.), planowana inwestycja wymaga uzyskania pozwolenia na budowę (lampa) oraz zgłoszenia ułożenia kabla ( art. 29 ust. 1 pkt 19a).

W celu ustalenia wymagań dla planowanej inwestycji, zgodnie z Ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uprawniony architekt poddał analizie stanu faktycznego i prawnego teren istniejącego i projektowanego zagospodarowania na wnioskowanej działce.

Z przeprowadzonej wizji lokalnej, analizy warunków i zasad zagospodarowania terenu, stanu faktycznego i prawnego (art.53 ust.3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) wynika, że działka na której lokalizuje się inwestycję:

·          nie jest położona w granicach obszarów ograniczonego użytkowania, ani w obszarze narażonym na osuwanie mas ziemnych,

·          nie jest też położona w granicach obszarów podlegających szczególnej ochronie z tytułu przepisów o:

- ochronie środowiska, gruntów rolnych i leśnych,

- ochronie zasobów wodnych oraz ochrony ludzi i mienia przed powodzią,

- ochronie kopalin,

- ochronie terenów zamkniętych i ich stref ochronnych,

- ochronie zabytków,

·          jest częściowo zabudowana,

·          nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze, ani gruntów leśnych na cele nieleśne,

·          decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi.

Z uwagi na brak danych odnośnie stosunków wodnych projekt decyzji uzgodniono z Kujawsko-Pomorskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych Biuro Terenowe w Świeciu (art.53 ust.4 pkt 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). Projekt decyzji uzgodniono ze Starostwem Powiatowym w Świeciu (art. 53 ust. 4 pkt 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym), ponieważ zgodnie z wyrysem z rejestru gruntów inwestycja  położona będzie na gruntach użytkowanych rolniczo. Z uwagi na położenie w  Nadwiślańskim Parku Krajobrazowym projekt decyzji uzgodniono z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy (w trybie z art. 53 ust. 4 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). Z uwagi na położenie terenu przy drodze powiatowej projekt decyzji uzgodniono z Zarządem Dróg Powiatowych w Świeciu (z art.53 ust.4 pkt 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich (art. 63 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

 

POUCZENIE

Jeżeli zajdą poniższe okoliczności:

·     inny wnioskodawca uzyska pozwolenie na budowę,

·     zostanie uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zawierający ustalenia inne niż ustalenia decyzji, z wyjątkiem przypadku, gdy zostanie wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę

stosownie do art. 65 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym organ, który wydał decyzję o warunkach zabudowy stwierdzi jej wygaśnięcie w trybie art.162 § 1 pkt 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia.

 

 

Burmistrz w Nowem

 

 

Załączniki:

1)    rysunek na mapie sytuacyjno-wysokościowej i na kopii mapy ewidencyjnej w skali 1/1000,

2)    upoważnienie.

Otrzymują:

1)    strony wg rozdzielnika

2)    a/a

 

 

 

Projekt niniejszej decyzji przygotował zgodnie z art.50 ust.4

Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

uprawniony mgr inż. arch. Tadeusz Krepski

Okręgowa Izba Architektów nr rej.KP-0016