OPŁATA  ZA  POSIADANIE  PSA  W  2022 r.

Jeśli jesteś posiadaczem psa w Gminie Nowe  - masz obowiązek uregulować opłatę za psa.  

  Przypomina się wszystkim posiadaczom psów o obowiązku zapłaty należnej opłaty.   

Wysokość stawki opłaty od posiadania 1 psa w 2022 r. wynosi :    

                                                                   10,00 zł

    Ustalona stawka tej opłaty przez Radę Miejską w Nowem jest bardzo niska w porównaniu z górna granicą

  tej opłaty podaną przez  Ministerstwo Finansów tj. 135,00 zł.  Wobec tego apeluje się do wszystkich właścicieli

 psów  o zapłacenie tej opłaty, a tym samym odpowiedzialne i poważne potraktowanie tego obowiązku.  

Opłatę należy zapłacić do 15 marca 2022r. lub w ciągu dwóch tygodni od daty wejścia w posiadanie psa.  

Wpłaty można dokonać w kasie Urzędu Gminy w Nowem  lub na rachunek bankowy; BS Nowe 17 8173 0005 2001 0000 0303 0002.  

Wg obowiązujących przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych , zwolnione z w/w opłaty są osoby:

- w wieku 65 lat prowadzące samodzielnie gospodarstwo domowe ( dotyczy jednego psa),

- osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów o rehabilitacji  zawodowej i społecznej (dotyczy

  jednego psa),

- podatnicy podatku rolnego od gospodarstw rolnych  (dotyczy dwóch psów).