PODATEK OD NIERUCHOMOŚCIRoczne stawki podatku od nieruchomości od osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnych, w tym spółek nie posiadających osobowości prawnych w 2022 roku wynoszą:

1) od gruntów:

 

- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania

  w ewidencji gruntów i budynków - 0,88 zł od

- pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 5,17 zł od 1 ha

   powierzchni,

- pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku 
  publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,38 zł od 1 m2 powierzchni,

- niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji o ktorych mowa w ust. z dn. 09.10.2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2021 r. poz. 485) i położonych na terenach dla ktorych mpzp przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmujacym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie  tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat , a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3,40 zł/1 m2 powierzchni,


2) od budynków lub ich części:

 

- mieszkalnych - 0,85 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich

  części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 20,92zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

- zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem

  siewnym - 9,62 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

- związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej 

  zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń

                  - 5,25 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

- pozostałych, tj:
                   - garaży w budynkach niemieszkalnych oraz garazy wolnostojących niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 7,82 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
                   - budynków letniskowych nie związanych z prowadzeniem działalności

                     gospodarczej – 8,68 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 
            
       - zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez

                     organizacje pożytku publicznego - 7,22 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
                  - gospodarczych i innych pozostałych niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej  - 5,82 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

                  - wykorzystywanych na działalnośc publiczną związaną z ochroną przeciwpożarową, kulturą i sportem - 1,00 zł od 1m2 powierzchni uzytkowej 

                  - od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych  -  2 % ich wartości.