Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowem informuje, że XXX sesja Rady Miejskiej odbędzie się dnia 28 kwietnia 2021 roku o godz. 1500 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Nowem.

 

W programie sesji przewiduje się między innymi:

 

1. Informację Burmistrza o podejmowanych działaniach między sesjami.

2. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Nowem za I kwartał 2021 roku.

3. Ocenę zasobów pomocy społecznej.

4. Sprawozdanie Burmistrza z realizacji programu współpracy z organizacjami    pozarządowymi za rok 2020.

5. Informację o stanie przygotowań i stopniu realizacji zadań inwestycyjnych.

6. Sprawozdanie Komisji Polityki Gospodarczej, Finansów, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
z przeprowadzonej lustracji urządzeń komunalnych, melioracyjnych i dróg w gminie.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

- określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Nowe i określenia sezonu kąpielowego w 2021 roku,

- udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.

 

 

 

Z uwagi na obowiązywanie stanu epidemii, ze względu na wzajemne bezpieczeństwo i zdrowie apeluję o nieuczestniczenie mieszkańców w sesji.

Transmisja sesji Rady Miejskiej dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.gminanowe.pl w zakładce Organy – Rada Miejska - Transmisja Sesji Rady Miejskiej
i sesje archiwalne
  oraz na stronie www.gminanowe.pl w zakładce –Moja Gmina.