Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowem informuje, że XLVI sesja Rady Miejskiej odbędzie się dnia 28 czerwca 2022 roku o godz. 1200 w sali Centrum Kultury Zamek w Nowem.

W programie sesji przewiduje się między innymi:

 

1. Sprawozdanie komisji ze spotkania informacyjnego na temat organizacji wypoczynku
    letniego.

2. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Nowe za rok 2021.

3. Debatę nad raportem o stanie Gminy Nowe za rok 2021.

4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Nowego wotum zaufania.

5. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowe za 2021 rok wraz
     z informacj
ą o stanie mienia oraz sprawozdania finansowego:

a) przedłożenie sprawozdań (wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej),

b) sprawozdanie z realizacji w 2021 roku Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
    Problem
ów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,

c) opinia i wniosek Komisji Rewizyjnej (wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej
     o tym wniosku),

d) dyskusja (opinie stałych komisji Rady Miejskiej),

e) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania
    z wykonania bud
żetu Gminy Nowe za 2021 rok,

f) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Nowego z tytułu

    wykonania budżetu za rok 2021.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

- przyjęcia protokołu kontroli Komisji Rewizyjnej w zakresie bieżącej działalności CK

  Zamek i Gminnej Biblioteki Publicznej, a także stanu finansów obu instytucji na dzień

   31.12.2021 r.,

- przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi,

- wyrażenia woli zawarcia porozumienia z Powiatem Świeckim i pozostałymi gminami
    z terenu powiatu
świeckiego na rzecz realizacji Obszaru Prowadzenia Polityki
   Terytorialnej, stwarzaj
ącego możliwość realizacji zadań finansowanych ze środków
    europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 w formie partnerstwa,

- przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej
   numerem dzia
łki 804/2 położonej w Nowem,

- wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu nr 75/5 położonej w miejscowości Twarda
   G
óra,

- zmieniająca budżet Gminy Nowe na rok 2022.