Przedsiębiorstwo Usług Miejskich

Spółka z o.o. w Nowem

 

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Nowem powstało w procesie komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego.

Rejestracja Spółki  nastąpiła w dniu 27 lutego 1997 roku  w Sądzie Rejonowym VIII Wydział  Gospodarczy w Bydgoszczy pod Nr Rejestr Handlowy dział  BRH 3998.

W dniu 19 lutego 2004 roku Spółka  została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000195428.

Nr Regon 091480779. Nr identyfikacji podatkowej NIP 559-15-12-822.

Siedzibą Spółki jest miasto Nowe ul. Plac ŚW. Rocha 5, 86-170 Nowe.

 

Aktami prawnymi spółki  są:

- Akt Notarialny Rep.A Nr 215/97 z dnia 21.01.1997 r.   z późniejszymi zmianami.

- Postanowienie Sądu Rejonowego VIII Wydział Gospodarczy w Bydgoszczy z dnia 27 lutego 1997 r Nr BRH

  3998 z późniejszymi zmianami.

- Postanowienie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  w Bydgoszczy z dnia 19.02.2004r. Nr KRS 0000195428.

 

Struktura własności  

Wszystkie udziały  w kapitale zakładowym należą od chwili przekształcenia do Gminy Nowe, wszystkie  te udziały wniesiono wkładami niepieniężnymi /aportem/.

Kapitał zakładowy spółki wynosi 2.594.300,00 zł., co stanowi 5.188 udziałów licząc po  500,- zł. każdy.

 

Przedmiot działalności spółki:

- zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,

- wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę,

- pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,

- odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,

- wywóz nieczystości płynnych,

- zarządzanie gminnymi zasobami mieszkaniowymi,

- zarzadzanie obiektami sportowymi,

- świadczenie usług budowlanych,

- świadczenie usług w zakresie pielęgnacji i utrzymania terenów zielonych i rekreacyjnych,

- świadczenie usług w zakresie utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy,

- działalność sportowa.

 

 Władze Spółki:

1. Zgromadzenie Wspólników.

2. Rada Nadzorcza.

3. Zarząd.

 

Skład Rady Nadzorczej

1. Jerzy  Wotkowski     -  przewodniczący.

2. Danuta Prochowska  -  zastępca przewodniczącego.

3. Grzegorz Jankowski  -  członek.

 

Zarząd  Spółki: 

 Cezary Balewski  - Prezes Zarządu.

 

Struktura organizacyjna jednostki:

Administracja.

Wodociągi i oczyszczalnia.

Gospodarka komunalna.

Ciepłownia.

Zarządzanie nieruchomościami.

Działalność usługowa.

Hala widowiskowo-sportowa.

  

Podstawowymi dokumentami spółki są:  

Regulamin  Pracy.

Regulamin Wynagradzania.

Regulamin Zakładowego Funduszu  Świadczeń Socjalnych.