W dniach 05.01.2005 – 24.03.2005 w Urzędzie Gminy w Nowem przeprowadzono kontrolę przez Delegaturę Najwyższej Izby Kontroli w Bydgoszczy. Przedmiotem kontroli były powiązania budżetu jednostki samorządu terytorialnego z budżetem państwa w 2004 roku.

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia realizację dochodów i wydatków budżetowych przez gminę w 2004 r. w zakresie dotacji celowych z budżetu państwa, pobierania i odprowadzania dochodów należnych budżetowi państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, które jednak nie miały zasadniczego wpływu na kontrolowaną działalność. Negatywnie natomiast ocenia sposób prowadzenia ewidencji księgowej w Urzędzie.

NIK Delegatura w Bydgoszczy wnosi o:
1. Uwzględnianie w planach finansowych gminy należnych dochodów za realizację zadań z zakresu

     administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami.
2. Ustalenie zasad wydzierżawiania, wynajmowania i użyczania majątku gminnego na rzecz innych podmiotów.
3. Dostosowanie regulaminu udzielania zamówień publicznych do aktualnie obowiązujących przepisów ustawy

    – Prawo zamówień publicznych.
4. Podjęcie działań organizacyjnych dla wyeliminowania nieprawidłowości związanych z księgowaniem

    dowodów źródłowych oraz przekazywaniem dochodów na rachunek budżetu państwa.
5. Opracowanie zasad prowadzenia kont ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej.