Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

 

Urząd Gminy w Nowem informuje, że przyjmowane są wnioski o wydanie ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny. Uprawnione do otrzymania Karty są rodziny wielodzietne. Poprzez rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu, co najmniej troje dzieci:

1) w wieku do ukończenia 18 roku życia,

2) w wieku do ukończenia 25 roku życia – w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej,

3) bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

Wnioskodawcy ubiegającego się o przyznanie Karty Dużej Rodziny musi złożyć wypełniony wniosek (Załącznik Nr 1).

 

Składając wniosek przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienie do przyznania Karty Dużej Rodziny, w szczególności:

 

1) w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;

2) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;

3) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;

4) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;

5) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

6) w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj.: osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej i przebywają w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, za zgodą odpowiednio rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka) – zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka,

  

Dodatkowych informacji udziela pracownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pod numerem tel.: 523337253.

 

Wniosek można złożyć w pokoju nr 4 Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  , Plac Św. Rocha 5, 86-170 Nowe.

 

Więcej informacji dotyczących Karty Dużej Rodziny i innych informacji związanych z rodziną znajdziecie Państwo pod adresem: www.rodzina.gov.pl

 

 Podstawa prawna:

1. Ustawa z 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2014 r. poz.1863 z późniejszymi zmianami.