Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej sektora publicznego

 

1. Przez informację sektora publicznego należy rozumieć każdą treść lub jej część, niezależnie od sposobu

    utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej,

    będącą w posiadaniu podmiotów, o których mowa w pkt 3.

 

2. Przez ponowne wykorzystywanie należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne

    i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji sektora publicznego, w celach

    komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została

    wytworzona.

 

3. Podmiotami zobowiązanymi do udostępniania lub przekazywania informacji sektora publicznego w celu

   ponownego wykorzystywania są:

    1) jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
        o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.);

    2) inne niż określone w pkt 1 państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej;

    3) inne niż określone w pkt 1 osoby prawne, utworzone w szczególnym celu zaspokajania potrzeb
        o charakterze powszechnym, niemających charakteru przemysłowego ani handlowego, jeżeli podmioty,
        o których mowa w tym przepisie oraz w pkt 1 i 2, pojedynczo lub wspólnie, bezpośrednio albo pośrednio

        przez inny podmiot:

          a) finansują je w ponad 50% lub

          b) posiadają ponad połowę udziałów albo akcji, lub

          c) sprawują nadzór nad organem zarządzającym, lub

          d) mają prawo do powoływania ponad połowy składu organu nadzorczego lub zarządzającego;

    4) związki podmiotów, o których mowa w pkt 1-3.

 

 

Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej pozyskanych z zasobów Urzędu Gminy  Nowe

1. Obowiązek dalszego udostępniania innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie.

2. Obowiązek informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.

3. Podmiot uprawniony do ponownego wykorzystywania informacji publicznej jest uprawniony do ponownego
    wykorzystywania informacji publicznej w takim zakresie, w jakim uprawnienie to przysługiwało Urzędowi
    Gminy Nowe.

4. Gmina Nowe nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie informacji publicznej będącej utworem lub
    bazą danych przez podmiot ponownie wykorzystujący informację publiczną w zakresie przekraczającym
    uprawnienia do wykorzystywania utworu lub bazy danych przysługujące Gminie Nowe.

5. Gmina Nowe ponosi odpowiedzialność wyłącznie za przekazywane informacje i ich aktualność jedynie
    w pierwotnej formie i według stanu na dzień jej udostępnienia (nie ponosi odpowiedzialności za ponowne
    wykorzystanie udostępnionej lub przekazanej informacji publicznej w sposób naruszający obowiązujący
    porządek prawny: nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty przetworzenia informacji publicznej ponownie
    wykorzystanej).

6. Gmina Nowe uprawniona jest nałożyć opłatę za udostępnienie na wniosek informacji publicznej w celu
    ponownego wykorzystywania jeżeli przygotowanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga
    poniesienia dodatkowych kosztów.

7. Nakładając opłatę uwzględnia się:
   a)  koszt przygotowania informacji publicznej (przygotowanie zamówienia, konsultacje, rozmowy
        telefoniczne, wymiana e-maili ),
   b)  koszt przekazania informacji publicznej (koszt przesyłki),
   c)  inne koszty związane z nietypowymi wnioskami, zlecenia specjalne (koszt przygotowania
        i formatowania danych na żądanie).

8. Obowiązek zamieszczenia informacji o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej.

 

Urząd Gminy Nowe nie ponosi odpowiedzialności za efekty i rezultaty przetworzenia informacji ponownie wykorzystanej

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 25 lutego 2016 roku o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2016 roku poz. 352).

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23)

 

Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy

Wniosek

 

Miejsce złożenia wniosku

Sekretariat Urzędu Gminy Nowe - pokój nr 26, Biuro Obsługi Klienta  pokój nr 5

 

Opłaty

Brak

 

Sposób i termin załatwienia sprawy

Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 14 dni od jego otrzymania, za wyjątkiem spraw szczególnie skomplikowanych, dla załatwienia, których nastąpić może wydłużenie terminu rozpatrzenia, do 2miesięcy od otrzymania wniosku po uprzednim zawiadomieniu wnioskodawcy.

 

Tryb odwoławczy

Do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania  lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie informacji publicznej oraz wysokości opłat stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2006 r. poz. 23).

 

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej, stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, z tym że:

   1) przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi,

   2) skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.