<>

 

HARMONOGRAM

posiedzeń komisji Rady Miejskiej w Nowem

  maj 2021 r.

  

Posiedzenia Komisji Rewizyjnej:

 

05.05.2021 r. godz. 1400, Urząd Gminy w Nowem sala posiedzeń.

Tematy:

1.    Wyznaczenie terminu i zakresu kontroli.

2.    Sprawy bieżące.

 

26.05.2021r. godz. 1200, Urząd Gminy w Nowem sala posiedzeń.

Tematy:

1.    Zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok wraz
z informacją o stanie mienia gminy oraz zaopiniowaniem sprawozdania.

2.    Sprawy bieżące.

 

31.05.2021r. godz. 1200, Urząd Gminy w Nowem sala posiedzeń.

Tematy:

1.    Posiedzenie podsumowujące kontrolę oraz wypracowanie stanowiska w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi.

2.    Sprawy bieżące.

 

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, 14.05.2021 r. godz. 1200, Urząd Gminy w Nowem sala posiedzeń.

Tematy:

3.    Rozpatrzenie skargi.

4.    Sprawy bieżące.

 

Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej, 25.05.2021 r. godz. 1445,Urząd Gminy w Nowem sala posiedzeń.

Tematy:

1. Sprawozdanie Dyrektora CK Zamek. Zapoznanie się z działalnością klubów i stowarzyszeń oraz
    z prowadzoną przez nie działalnością w roku 2020.

2. Sprawozdanie Kierownika ze stanu czytelnictwa Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowem i działalności

    towarzyszącej. Ocena działalności biblioteki.

3. Ocena działalności kulturalnej i sportowej w gminie za 2020 rok.

4. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej.

5. Sprawy bieżące.

 

Posiedzenie Komisji Polityki Gospodarczej, Finansów, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

24.05.2021 r. godz. 1500  (Urząd Gminy w Nowem sala posiedzeń)

Tematy:

1. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej.

2. Sprawy bieżące.

 

XXXI sesja Rady Miejskiej w Nowem 26 maja 2021 r. godz. 1500

(sala posiedzeń Urzędu Gminy w Nowem)