Celem stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza” jest między innymi kształcenie kadr w zakresie pozyskiwania i wykorzystania środków z Unii Europejskiej na wszystkich szczeblach samorządu terytorialnego oraz reprezentowanie naszego regionu. Priorytetem jest budowa silnej pozycji województwa kujawsko-pomorskiego w UE, promowanie walorów  gospodarczych, społecznych, kulturowych oraz środowiskowych. W skład stowarzyszenia mogą wejść gminy, miasta i powiaty z regionu, a także jako członkowie wspierająyc agencje rozwoju regionalnego, uczelnie wyższe, izby gospodarcze, organizacje pozarządowe, fundusze pożyczkowe. Organizacja będzie działać w oparciu o składki członkowskie wpłacane przez samorządy zrzeszone w stowarzyszeniu. Siedzibą stowarzyszenia jest Toruń. Gmina Nowe jest członkiem Stowarzyszenia.