Nasz znak: IKS.524.6.5.2012.TS

Nowe, dnia 29 marca 2013 r.

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA GMINY NOWE

z dnia 29 marca 2013 roku

 

w sprawie: wyboru ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 4/2013 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie: wsparcia zadań związanych z pomocą społeczną w 2013 roku

 

Działając na podstawie art. 31 i 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.[1]), art. 15 ust. 2h i 2 j, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 roku, nr 234, poz. 1536[2]z póź. zm.) oraz uchwały nr XXVIII/175/2012 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie: uchwalenia na 2013 rok programu współpracy Gminy Nowe z organizacjami pozarządowymi ogłaszam, co następuje:

 

1. W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie wsparcia zadań związanych z pomocą społeczną w 2013 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego wpłynęły oferty wyszczególnione w Załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

2. Dokonuję wyboru ofert w zakresie wsparcia zadań związanych z pomocą społeczną w 2013 roku wyszczególnione w Załączniku nr 2, które otrzymają dofinansowanie wykonywanych zadań z budżetu gminy.

 

3. Wykonanie powierzam Zastępcy Burmistrza Nowego.

 

                                                                                                                                    Burmistrz Nowego

                                                                                                                                     Czesław Woliński


 

Załącznik nr 1

do Ogłoszenia

Burmistrza Gminy Nowe

z dnia 29 marca 2013 roku

 

Wykaz ofert złożonych w ramach otwartego konkursu nr 4/2013 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie: wsparcia zadań związanych z pomocą społeczną w 2013 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

 

L.p.

Data wpływu oferty

Oferent

Nazwa zadania - ofert

Termin realizacji -zadania

Koszt ogólny zadania

Wnioskowana kwota

I

II

III

IV

V

VI

 

 

 

1

 

04 marca 2013

Polski Komitet Pomocy Społecznej

Zarząd Miejsko – Gminny

w Nowem

Plac Św. Rocha 5

86 -170 Nowe

Ku Spółdzielczości Socjalnej

Od 02 kwietnia 2013

do 30 września 2013

8 400,00

7 000,00

 

 

2

 

04 marca 2013

Polski Komitet Pomocy Społecznej

Zarząd Miejsko – Gminny

w Nowem

Plac Św. Rocha 5

86 -170 Nowe

Aktywny Senior

Od 01 kwietnia 2013

do 30 listopada 2013

10 949,00

8 620,00

 

Załącznik nr 2

do Ogłoszenia

Burmistrza Gminy Nowe

z dnia 29 marca 2013 roku

 

Wykaz ofert wybranych do realizacji w ramach otwartego konkursu nr 4/2013 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie: wsparcia zadań związanych z pomocą społeczną w 2013 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego

 

 

 

 

 

L.p.

Data wpływu oferty

Oferent

Nazwa zadania - ofert

Termin realizacji -zadania

Koszt ogólny zadania

Przyznana kwota

I

II

III

IV

V

VI

1

04 marca 2013

Polski Komitet Pomocy Społecznej

Zarząd Miejsko – Gminny

w Nowem

Plac Św. Rocha 5

86 -170 Nowe

Ku Spółdzielczości Socjalnej

Od 02 kwietnia 2013

do 30 września 2013

8 400,00

4 500,00

2

04 marca 2013

Polski Komitet Pomocy Społecznej

Zarząd Miejsko – Gminny

w Nowem

Plac Św. Rocha 5

86 -170 Nowe

Aktywny Senior

Od 01 kwietnia 2013

do 30 listopada 2013

10 949,00

8 620,00

 

 

 

 

 1 Zmiany do tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, Nr 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777,Nr 149, poz. 887. Nr 217, poz. 1281, z 2012r. Nr 567, z 2013r. Nr 153

[2] Zmiany do tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1211, Nr 208, poz. 1241, Nr 209, poz. 1244., Nr 232, poz. 1378