Nasz znak: IKS.524.6.2012.TS                                                           Nowe, dn. 21 marca 2013 roku

 

 

BURMISTRZ NOWEGO

 

OGŁASZA

 

rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 3/2013 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie: upowszechniania kultury  i ochrony  dziedzictwa  narodowego w 2013 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego

 

 

Działając na podstawie art. 31 i 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.[1]), art. 15 ust. 2h i 2 j, ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 roku, nr 234, poz. 1536[2]z póź. zm.) oraz uchwały nr XXVIII/175/2012 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 14 listopada  2012 roku w sprawie: uchwalenia na 2013 rok programu współpracy Gminy Nowe z organizacjami pozarządowymi ogłaszam, konkurs 3/2013 został rozstrzygnięty:

 

 

1. W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie upowszechniania kultury  i ochrony  dziedzictwa  narodowego w 2013 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego wpłynęły oferty wyszczególnione w Załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

 

2. Dokonuję wyboru ofert w zakresie upowszechniania kultury  i ochrony  dziedzictwa  narodowego w 2013 roku  wyszczególnione  w Załączniku nr 2, które otrzymają  dofinansowanie wykonywanych zadań z budżetu gminy.

 

3. Wykonanie powierzam Zastępcy Burmistrza Nowego.

 

 

 

 

Burmistrz Nowego

Czesław Woliński


 

Załącznik nr 1

do ogłoszenia

Burmistrza Gminy Nowe

z dnia 21 marca 2013 roku

 

 

Wykaz ofert złożonych w ramach otwartego konkursu nr 3/2013 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie: upowszechniania kultury  i ochrony  dziedzictwa  narodowego w 2013 roku  przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

 

L.p.

Data wpływu oferty

Oferent

Nazwa zadania - ofert

Termin realizacji -zadania

Koszt ogólny zadania

Wnioskowana kwota

I

II

III

IV

V

VI

1

04 marca 2013

Stowarzyszenie

„Społeczne Forum Ziemi Kociewskiej”

ul. Bydgoskiej 14,           

86 – 170 Nowe.

 

Będę Twórczy Jak Prawdziwy Indianin – Letnia Wioska Indian przy Wiejskim Domu Kultury w Bochlinie

Od 13 maja 2013

do 17 lipca 2013

13 910,00

5 770,00

2

04 marca 2013

Kociewskie Stowarzyszenie Edukacji i Kultury „OGNISKO” z siedzibą w Koteże,

ul. Żurawia 6,

83 – 200 Starogard Gdański.

Nowe – dobre miejsce urodzenia

Od 15 maja 2013

do 15 listopada 2013

11 188,00

9 040,00

3

04 marca 2013

Nadwiślańskie Stowarzyszenie

AKTYWNI

ul. Gen. Komierowskiego 14

86 – 170 Nowe

Nowatorskie formy edukacji kulturalnej, aktywizacja środowisk lokalnych, włączanie nowych grup uczestników, wspieranie artystycznej twórczości amatorskiej

Od 01 kwietnia 2013

do 31 grudnia 2013

19 601,48

10 000,00

 

 

 

 

Załącznik nr 2

do ogłoszenia

Burmistrza Gminy Nowe

z dnia 21 marca 2013 roku

 

 

 

 

Wykaz ofert wybranych do realizacji w ramach otwartego konkursu nr 3/2013 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie: upowszechniania kultury  i ochrony  dziedzictwa  narodowego w 2013 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

 

 

L.p.

Data wpływu oferty

Oferent

Nazwa zadania - ofert

Termin realizacji -zadania

 

Koszt ogólny zadania

 

Przyznana kwota

I

II

III

IV

V

VI

1

04 marca 2013

Stowarzyszenie

„Społeczne Forum Ziemi Kociewskiej”

ul. Bydgoskiej 14,           

86 – 170 Nowe.

 

Będę Twórczy Jak Prawdziwy Indianin – Letnia Wioska Indian przy Wiejskim Domu Kultury w Bochlinie

Od 13 maja 2013

do 17 lipca 2013

13 910,00

3 500,00

2

04 marca 2013

Nadwiślańskie Stowarzyszenie

AKTYWNI

ul. Gen. Komierowskiego 14

86 – 170 Nowe

Nowatorskie formy edukacji kulturalnej, aktywizacja środowisk lokalnych, włączanie nowych grup uczestników, wspieranie artystycznej twórczości amatorskiej

Od 01 kwietnia 2013

do 31 grudnia 2013

19 601,48

6,500,00

 

 

 

 

 

 

 [1] Zmiany do tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,           poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, Nr 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218,      z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28,  poz. 146,      Nr 40, poz. 230,  Nr 106, poz. 675, z 2011 r.  Nr 21, poz. 113,   Nr 117, poz.  679,  Nr  134, poz. 777,Nr 149, poz. 887. Nr 217, poz. 1281,     z 2012 Nr 567, z 2013 Nr 153

[2] Zmiany do tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1211, Nr 208, poz. 1241, Nr 209, poz. 1244., Nr 232, poz. 1378