Nowe, dnia 08 lutego 2013 r.

Nasz znak: IKS.524.6.2012.TS

 

 

 

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA  NOWEGO

 

 

 

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 4/2013 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie: wsparcia zadań związanych z pomocą społeczną w 2013 roku

 

Działając na podstawie art. 31 i 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.[1]), art. 11 ust. 1 i 2, art.13 ust. 1 i 2 i art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 roku, nr 234, poz. 1536[2]) oraz uchwały nr XXVIII/175/2012 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 14 listopada  2012 roku w sprawie: uchwalenia na 2013 rok programu współpracy Gminy Nowe z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  w art. 3 ust.3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłaszam, co następuje:

 

 1. Ogłosić otwarty konkurs nr 4/2013 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie wsparcia zadań z zakresu pomocy społecznej w 2013 roku.

 

 2. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia.

 

 3. Ostateczny termin składania ofert zostaje wyznaczony na dzień 4 marca 2013 roku.          O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty do Urzędu Gminy Nowe, Plac Św. Rocha 5, 86-170 Nowe, lub data stempla pocztowego.

 

 

 4. Ogłoszenie o konkursie zostanie zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowe www.gminanowe.pl (zakładka „Organizacje pozarządowe”), w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.gminanowe.pl (zakładka „Współpraca z organizacjami pozarządowymi”)  oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Nowem.

 

 

 

 

                                                                                                                                             Burmistrz Nowego

                                                                                                                                             Czesław Woliński[1] Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,  poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, Nr 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218,      z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28,  poz. 146,      Nr 40, poz. 230,  Nr 106, poz. 675, z 2011 r.  Nr 21, poz. 113,   Nr 117, poz.  679,  Nr  134, poz. 777,Nr 149, poz. 887. Nr 217, poz. 1281,     z 2012 Nr 567.

 

[2] Zmiany do wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654.,Nr. 149, poz. 887,  Nr 205, poz. 1211, Nr 208, poz. 1241 Nr 209, poz.1244, Nr 232 poz. 1378.