Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu Programu współpracy gminy Nowe z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013.

 

1.     Konsultacje prowadzone były w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późniejszymi zmianami) oraz postanowienia uchwały nr IV/20/2010  Rady Miejskiej w Nowem  z dnia 29 grudnia  2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego.

2.     Konsultacje projektu Programu  współpracy gminy Nowe z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012 rozpoczęto w dniu 12 października 2012 od zamieszczenia ogłoszenia Burmistrza Nowego w przedmiotowej sprawie. Wysłano także listowne zaproszenia wraz z projektem do  zainteresowanych stowarzyszeń, grup inicjatywnych, fundacji i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na spotkanie w dniu 19 października 2012 roku.  Projekt współpracy zamieszczony został  na stronach internetowych BIP Gminy Nowe oraz www.gminanowe.pl

3.     W dniu 19 października 2012 roku  w Urzędzie Gminy Nowe doszło do spotkania Burmistrza  Nowego z przedstawicielami  organizacji pozarządowych, podczas którego przedstawiony został projekt współpracy oraz wysłuchane zostały propozycje zmian. W spotkaniu uczestniczyło ośmiu przedstawicieli z pięciu organizacji.   

4.     W czasie trwania konsultacji jedna  organizacja złożyła propozycję uzupełnienia do przedstawionego projektu. Uzupełnienie to zostało  przekazane Burmistrzowi Nowego do zaopiniowania. Zestawienie wszystkich uzupełnień  wraz z uzasadnieniem ich przyjęcia bądź  odrzucenia zawiera załącznik do niniejszego sprawozdania.   

 

Zbigniew Lorkowski

Zastępca Burmistrza Nowego