OGŁOSZENIE BURMISTRZA NOWEGO  Z DNIA 12 PAŹDZIERNIKA 2012

 O KONSULTACJACH  W SPRAWIE PROJEKTU

 

Programu  współpracy Gminy Nowe w 2013 roku

z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

    Konsultacje prowadzone są w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późniejszymi zmianami) oraz postanowienia uchwały nr IV/20/2010  Rady Miejskiej w Nowem  z dnia 29 grudnia  2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów  prawa miejscowego.

    Burmistrz Nowego  przedstawia do konsultacji projekt „Programu współpracy Gminy Nowe w 2013 roku z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”

    Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

    Termin rozpoczęcia konsultacji: 19 października 2012 roku.

    Termin zakończenia konsultacji: 26 października 2012 roku

Konsultacje zostaną przeprowadzone w następującej postaci:

1)   otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych w dniu  19 października 2012 roku o godzinie 16:00 w Urzędzie Gminy w Nowem,

2)       publikacji projektu dokumentu na stronie internetowej Gminy Nowe www.gminanowe.pl    zakładka  Organizacje pozarządowe./Projekt programu współpracy na rok 2013 oraz BIP Nowe zakładka Współpraca z organizacjami pozarządowymi.

 Adresatem konsultacji społecznych są organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, prowadzące działalność na terytorium Gminy Nowe.

Projekt „Programu współpracy Gminy Nowe w 2012 roku z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” opublikowany zostanie  na stronie internetowej Urzędu Gminy w Nowem  w zakładce Organizacje pozarządowe oraz  BIP Nowe zakładka Współpraca z organizacjami pozarządowymi.

 

Stanowisko, pytania i sugestie dotyczące przedmiotowego projektu Programu można przesyłać w terminie do dnia  26 października 2012 roku:

·         pocztą elektroniczną na adres  zburmistrza@gminanowe.pl

·         przesyłać pocztą tradycyjną bądź składać w Biurze Obsługi Klienta  Urzędu Gminy w Nowem plac. Św. Rocha 5 86-170 Nowe pokój nr  5

 

 

Burmistrz Nowego

Czesław Woliński

.