REFERAT ORGANIZACYJNY I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

  Rejestr zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
  Rejestr na wykonywanie krajowego przewozu osób taksówką osobową
  Rejestr uchwał Rady Miejskiej
  Rejestr wniosków i interpelacji radnych
  Rejestr zarządzeń Burmistrza
  Rejestr skarg i wniosków
  Wykaz jednostek organizacyjnych
  Wykaz jednostek pomocniczych 

  Rejestr osób podlegających kwalifikacji wojskowej 


REFERAT INWESTYCJI, GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA

  Rejestr decyzji o warunkach zabudowy 
  Rejestr nazewnictwa ulic i numeracji nieruchomości
  Rejestr użytkowników wieczystych
  Rejestr dzierżawców
  Rejestr decyzji komunalizacyjnych
  Rejestr budynków i nieruchomości gminnych
  Rejestr sprzedanych lokali mieszkalnych
  Rejestr nabytych nieruchomości
  Rejestr planów zagospodarowania przestrzennego
  Rejestr zadań związanych z zamówieniami publicznymi
  Rejestr wydanych uzgodnień i opinii do projektów
  Rejestr decyzji
  Rejestr opinii do wydawanych decyzji
  Rejestr postanowień
  Rejestr psów


REFERAT BUDŻETU I FINANSÓW

  Ewidencja sprzedaży VAT
  Ewidencja zakupów VAT
  Ewidencja upomnień w podatku od nieruchomości
  Ewidencja upomnień w podatku rolnym
  Ewidencja upomnień w podatku od środków transportowych
  Ewidencja tytułów wykonawczych w podatku od nieruchomości
  Ewidencja tytułów wykonawczych w podatku rolnym
  Ewidencja tytułów wykonawczych w podatku od środków transportowych
  Rejestr wymiarowy łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
    (osoby fizyczne)
  Rejestr wymiarowy podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego (osoby prawne i in.)
  Rejestr przypisów i odpisów łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości, rolnego
  i leśnego
  Ewidencja podatników podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego


URZĄD STANU CYWILNEGO

  Księgi stanu cywilnego
  Akta zbiorowe (stanu cywilnego)
  Zbiór meldunkowy
  Stały rejestr wyborców
  Zbiór wydanych dowodów osobistych

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych