UCHWAŁA NR XVI/106/11

RADY MIEJSKIEJ W NOWEM

z dnia 28 grudnia 2011 r.


w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu dla Gminy Nowe na lata 2012 –


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.[1]), oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.[2]) uchwala się, co następuje:

 

            § 1. Przyjmuje się „Program usuwania azbestu dla Gminy Nowe na lata 2012 – 2032”, stanowiący załącznik do uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego.


            § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Nowem oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

 

                                                                                              Przewodniczący

                                                                                           mgr Marek Słomiński

 

                                                            UZASADNIENIE 

do uchwały  Rady Miejskiej w Nowem  Nr XVI/106/11 z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia  „Programu usuwania azbestu dla Gminy Nowe na lata 2012 – 2032”.


     Przyjęty przez Radę Ministrów „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski” nałożył szereg obowiązków na organy administracji publicznej w tym także na gminy. Gospodarka odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest i jego utylizacja, jest ważnym elementem całego systemu gospodarki odpadami, a także integralną częścią planów gmin, powiatów i województw.
     Dla realizacji tego celu opracowany został ,,Program usuwania azbestu dla Gminy Nowe na lata 2012 - 2032”. Dokument ten ujmuje zagadnienia ściśle związane z realizacją nałożonych na Gminy obowiązków. Wskazuje aktualny stan w zakresie wyrobów zawierających azbest, określa harmonogram realizacji programu i wskazuje na środki finansowe, niezbędne do jego realizacji z jednoczesną możliwością pozyskania środków zewnętrznych na jego utylizację. Ponadto przyjęcie dokumentu ma na celu przyspieszenie procesu usuwania materiałów zawierających azbest i ich odpowiedniego zagospodarowania.
     W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

 

 


[1] Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 217, poz. 1281.

[1]Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z Nr 111 poz. 708, Nr 138 poz. 865, Nr 154 poz. 958, Nr 171 poz. 1056, Nr 199 poz. 1227, Nr 223 poz. 1464, Nr 227 poz. 1505, z 2009 r. Nr 19 poz. 100, Nr 20 poz. 106, Nr 79 poz. 666, Nr 130 poz. 1070, Nr 215 poz. 1664, z 2010 r. Nr 21 poz. 104, Nr 28 poz. 145, Nr 76 poz. 489, Nr 119 poz. 804, Nr 152 poz. 1018 i poz. 1019, Nr 182 poz. 1228, Nr 229 poz. 1498, Nr 249 poz. 1657 oraz z 2011 r. Nr 32 poz. 159 i Nr 63 poz. 322, Nr 94, poz. 551, Nr 99, poz. 569, Nr 122, poz. 695, Nr 178, poz. 1060, Nr 224, poz. 1341.