W dniach 05-16.12.2011 r. inspektorzy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy przeprowadzili w Urzędzie Gminy w Nowem kontrolę gospodarki finansowej.

Kontrolą objęto:

   I.Ustalenia ogólno – organizacyjne.

       1. Kierownictwo jednostki samorządu terytorialnego.

        2.Dane ogólne o jednostce.

 II. Budżet jednostki.

III. Przestrzeganie ustawy Prawo zamówień publicznych przy szczególnym uwzględnieniu

      budowy drogi w Bochlinie.

IV. Ewidencję księgową w zakresie wydatków inwestycyjnych poniesionych przez Gminę na

      drogi gminne zadanie pn.. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych”.