OPŁATA  ZA  POSIADANIE  PSA  W  2018 r.

 

      Przypomina się wszystkim posiadaczom psów o obowiązku zapłaty należnej opłaty za posiadanie psa za rok 2018.

 

 Wysokość stawki opłaty od posiadania 1 psa wynosi 10,00 zł

 

    Ustalona stawka tej opłaty przez Radę Miejską w Nowem jest bardzo niska w porównaniu z górną granicą  tej opłaty podaną przez  Ministerstwo Finansów tj. 121,24 zł.  Wobec tego apeluje się do właścicieli psów  o odpowiedzialne i poważne potraktowanie obowiązku uregulowania opłaty.  

   Opłatę należy zapłacić do 15 marca 2018r. lub w ciągu dwóch tygodni od daty wejścia w posiadanie psa.

  

Wg obowiązujących przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych , zwolnione z w/w opłaty są osoby:

- w wieku 65 lat prowadzące samodzielnie gospodarstwo domowe ( dotyczy jednego
   psa),

- osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów o rehabilitacji  zawodowej i społecznej
   (dotyczy jednego psa),

- podatnicy podatku rolnego od gospodarstw rolnych  (dotyczy dwóch psów).

 

Wpłaty opłaty za posiadanie psa można dokonać w kasie Urzędu Gminy w Nowem  lub na rachunek bankowy; BS Nowe 17 8173 0005 2001 0000 0303 0002.