Zmiana imienia i nazwiska

 

Podstawa prawna

art.4, art. 12 ustawy z dnia 17 października 2008 roku o zmianie imienia i nazwiska (Dz.U.2016.10 j.t.)oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257.j.t.)

 

Wymagane dokumenty

- dowód osobisty (do wglądu),

- wniosek o zmianę imienia lub nazwiska,

- inne dokumenty uzasadniające zmianę imienia lub nazwiska,

- oryginał dowodu wpłaty.

 

Opłaty

za wydanie decyzji: 37,00 zł.

na konto: Urząd Gminy Nowe 17 8173 0005 2001 0000 0303 0002 

 

Termin załatwiania sprawy

do miesiąca, w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy .

 

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego w Nowem

 

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

Dodatkowe informacje

Podanie o wydanie decyzji o zmianie imienia lub nazwiska składa się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Nowem, Plac Św. Rocha 5, tel. 52 333 72 34.

Dokumenty należy złożyć osobiście.

Osoby zamieszkałe za granicą wniosek o zmianę imienia lub nazwiska mogą złożyć za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej.