Wpisanie zagranicznego aktu zgonu do polskich ksiąg stanu cywilnego

 

Podstawa prawna

art. 104-107 ustawy z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.2016.2064 j.t.).

 

Wymagane dokumenty

- wniosek o wpisanie aktu zgonu sporządzonego za granicą do polskich ksiąg stanu cywilnego,

- oryginał wypisu zagranicznego aktu zgonu wraz z jego urzędowym tłumaczeniem,

  dokonanym przez tłumacza przysięgłego (nie podlegający zwrotowi).

- oryginał dowodu wpłaty

 

Opłaty

Za wydanie odpisu zupełnego: 50,00 zł.

na konto: Urząd Gminy Nowe 17 8173 0005 2001 0000 0303 0002. 

 

Termin załatwiania sprawy

Do miesiąca, w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy.

 

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego w Nowem.

 

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

 

Dodatkowe informacje

Wnioski wraz z dokumentami składa się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Nowem, Plac Św. Rocha 5, tel. 523337234.

Zagraniczny akt stanu cywilnego, który nie zawiera wszystkich danych podlega uzupełnieniu - karta usługi: Uzupełnienie aktu stanu cywilnego).