Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą


Podstawa prawna

art. 83 oraz art. 89 ustawy z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.2016.2064 j.t.).

 

Wymagane dokumenty

do wglądu:

- dokument stwierdzający tożsamość,

- wniosek,

- dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka wraz z urzędowym tłumaczeniem na język polski

        dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

 

Opłaty

za wydanie zaświadczenia: 38,00 zł.

na konto: Urząd Gminy Nowe 17 8173 0005 2001 0000 0303 0002 

 

Termin załatwiania sprawy

14 dni od złożenia wniosku

 

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego w Nowem

 

Tryb odwoławczy

Wniosek do Sądu Rejonowego w Świeciu w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma Kierownika USC.

 

Dodatkowe informacje

Przyjmowanie wniosków oraz wydawanie zaświadczeń odbywa się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Nowem, Plac Św. Rocha 5, tel. 52 333 72 34.

Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą jest ważne sześć miesięcy od daty jego wydania.

Dokument można uzyskać tylko osobiście w Urzędzie Stanu Cywilnego  w Nowem lub za pośrednictwem polskiej placówki dyplomatycznej za granicą.