Zgłoszenie zgonu

 

Podstawa prawna

art. 92-95 ustawy z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.2016.2064 j.t.) oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U.2015.2126 j.t.)

 

Wymagane dokumenty

- karta zgonu wydana przez służbę zdrowia.

- dokument tożsamości osoby zmarłej.

 

Do wglądu:

- dokument stwierdzający tożsamość osoby zgłaszającej zgon

- dokument stwierdzający tożsamość współmałżonka osoby zmarłej

 

Opłaty

nie pobiera się

 

Termin załatwiania sprawy

od ręki

 

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego w Nowem

 

Tryb odwoławczy

nie przysługuje

 

Dodatkowe informacje

Rejestracji zgonu dokonuje się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Nowem, Plac Św. Rocha 5, tel 52 333 72 34.

Zgłoszenia zgonu dokonuje się w terminie 3 dni od dnia sporządzenia karty zgonu.

Do zgłoszenia zgonu są obowiązani w kolejności:

- małżonek,

- krewni zstępni,

- krewni wstępni,

- krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa,

- powinowaci w linii prostej do 1 stopnia,

- inne osoby, które dobrowolnie się do tego zobowiążą.