Udostępnienie rejestru wyborców

 

                                                Wymagane dokumenty

Wypełniony formularz  wniosku zawierający dane umożliwiające ustalenie tożsamości wyborcy w rejestrze oraz

do wglądu dowód osobisty, w uzasadnionych przypadkach inny dokument pozwalający ustalić tożsamość osoby.

 

                                                Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego, Plac Św. Rocha 5, pok. 1, tel. 52 333 72 34  w godz. od 700 do 1500.

 

                                                Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej.

                                                Termin załatwienia sprawy

W dniu złożenia wymaganych dokumentów.

                                                Podstawa prawna

- ustawa z dnia 12 kwietnia 2001r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2007r. Nr 190, poz. 1360 z późn. zm.),

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 marca 2004 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz. U. Nr 42, poz. 388 z późn. zm.).

                                                Tryb odwoławczy

Reklamacja – rozpatrzenie przez Burmistrza Nowego w terminie 3 dni od daty jej złożenia.
Od decyzji nie uwzględniającej reklamacji lub powodującej skreślenie z rejestru wyborców przysługuje stronie prawo wniesienia skargi za pośrednictwem Burmistrza Nowego do właściwego miejscowo sądu rejonowego w terminie 3 dni od daty doręczenia decyzji.

 

Inne informacje

Reklamację wnosi się pisemnie lub ustnie do protokołu (art. 15 ust. 1 i 2 ustawy)