Zameldowanie/wymeldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy

 

Wymagane dokumenty

  Zameldowania cudzoziemca na pobyt czasowy do 3 miesięcy dokonuje się ustnie w organie gminy, w obecności właściciela (właścicieli) lub najemcy (najemców) lokalu po okazaniu tytułu prawnego do lokalu, zgłaszając dane, o których mowa w art. 44a ust. 5 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, oraz przedstawiając dokument stwierdzający tożsamość lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości.

Jeżeli zamierzony czas trwania pobytu cudzoziemca przekracza 3 miesiące zainteresowany przedstawia wypełniony formularz  meldunkowy (potwierdzenia pobytu w lokalu dokonuje: właściciel lub inny podmiot dysponujący prawem do lokalu),

- do wglądu dokument stwierdzający tożsamość (paszport), tytuł prawny do lokalu oraz dowód osobisty właściciela (najemcy) lokalu,

- wiza, a w przypadku gdy wjazd cudzoziemca nastąpił na podstawie umowy przewidującej zniesienie

  lub ograniczenie obowiązku posiadania wizy – dokument podróży, tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca, karta pobytu albo zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenie na osiedlenie się lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich bądź decyzja o udzieleniu zgody na pobyt tolerowany lub o nadaniu statusu uchodźcy w RP,

- obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej przedstawia ważny dokument podróży lub inny ważny dokumentpotwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo oraz zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej lub w przypadku braku zaświadczenia, składa oświadczenie o zarejestrowaniu pobytu na terytorium RP, a członek jego rodziny nie będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej - ważny dokument podróży oraz ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej.

Dokonując wymeldowania z miejsca pobytu czasowego przed upływem okresu zgłoszonego przy zameldowaniu cudzoziemiec zgłasza dane, o których mowa w art. 15 ust. 1a ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, przez wypełnienie i podpisanie formularza o którym mowa w § 12 ust. 3 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych.

 

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego, Plac Św. Rocha 5, pok. 1, tel. 52 333 72 34 w godz. od 700 do 1500 .

 

Opłaty

Brak opłat

 

Termin załatwienia sprawy

W dniu złożenia wymaganych dokumentów

 

Podstawa prawna

- ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993

  z późn. zm.),

- ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694 z późn. zm.),

- ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego

   terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. Nr 144, poz. 1043

   z późn. zm.),

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie zgłaszania  

  i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności

  i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych (Dz. U. Nr 236, poz. 1999 z późn. zm.).

 

Inne informacje

Cudzoziemiec przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązany jest zameldować się na pobyt czasowy najpóźniej przed upływem czwartej doby, licząc od chwili przekroczenia granicy RP. Cudzoziemiec może być zameldowany na pobyt czasowy tylko na okres ważności wizy lub innych dokumentów.

Cudzoziemiec przebywający czasowo w hotelach, w zakładach udzielających pomieszczenia w związku z leczeniem lub wypoczynkiem dopełniają obowiązku meldunkowego u kierownika zakładu lub uprawnionego pracownika