Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego

trwającego ponad 3 miesiące w drodze postępowania administracyjnego

 

 

Wymagane dokumenty

   Wnioskodawca ubiegający się o wymeldowanie osoby nie przebywającej w miejscu zameldowania powinien: złożyć podanie, ze szczegółowym wyjaśnieniem czasu i okoliczności opuszczenia mieszkania, podać aktualny adres miejsca pobytu lub oświadczyć o braku informacji o miejscu pobytu, przedłożyć - do wglądu - oryginały dokumentów potwierdzających fakty opisane w podaniu (np. sentencję wyroku rozwodowego, wyrok orzekający eksmisję, tytuł prawny do lokalu lub nieruchomości - np. umowa cywilno - prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu, itp.), których kserokopię należy dołączyć do podania.

 

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego, Plac Św. Rocha 5, pok. 1, parter, tel. 52 333 72 34, w godz. od 7.00 do 15.00, sekretariat Urzędu Gminy, Plac Św. Rocha 5, pok. 31, I piętro, tel. 52 333 72 10 w godz. 7.00 do 15.00.

 

Opłaty

Za wydanie decyzji jest pobierana opłata skarbowa w wysokości 10 zł, którą można uiścić w
Kasie, w godz. od  8.00 do 14.00, lub dokonać przelewu na rachunek bankowy
Urząd Gminy w Nowem
Bank Spółdzielczy w Nowem
Nr 17 8173 0005 2001 0000 0303 0002.

 

Termin załatwienia sprawy

Załątwienie sprawy - wydanie decyzji administracyjnej - następuje w terminie do 2 miesięcy od daty złożenia wymaganych dokumentów (w przypadku skomplikowanego postępowania termin może ulec przedłużeniu).

 

Podstawa prawna

- ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993

  z późn. zm.),

- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.),

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie zgłaszania

  i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności

  i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych (Dz. U. Nr 236, poz. 1999 z późn. zm.).

 

Tryb odwoławczy

Od decyzji orzekającej o wymeldowaniu z miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego powyżej 3 miesięcy przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Kujawsko - Pomorskiego za pośrednictwem Burmistrza Nowego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

 

Inne informacje

Po złożeniu podania przeprowadza się szczegółowe postępowanie wyjaśniające, polegające między innymi na przesłuchaniu stron i świadków wskazanych przez strony lub wezwanych z urzędu, ustaleniach dokonanych przez organy Policji, Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego, Wojewódzki Ośrodek Informatyki Terenowy Bank Danych w Bydgoszczy, przeprowadzeniu rozprawy administracyjnej, wizji lokalnych.