Wydanie zaświadczenia w przypadku utraty dowodu osobistego

 

Wymagane dokumenty

Zawiadomienie o utracie dowodu osobistego wymaga osobistego stawiennictwa osoby, która utraciła dowód osobisty,
-w przypadku małoletnich lub osób ubezwłasnowolnionych zgłosić utratę dowodu osobistego może rodzic albo opiekun

 prawny lub kurator ustanowiony przez sąd oraz do wglądu dokument pozwalający ustalić tożsamość osoby (ze

 zdjęciem).

 

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego, Plac Św. Rocha 5, pok. 1, parter, tel. 52 333 72 34, w godz. od 700 do 1500.

 

Opłaty

Bez opłat.

 

Termin załatwienia sprawy

W dniu zgłoszenia faktu utraty dowodu osobistego.

 

Podstawa prawna

- ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993

  z późn. zm.),

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania

  w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich unieważniania, wymiany, zwrotu lub utraty (Dz. U. Nr 47, poz. 384).

 

Tryb odwoławczy

Na wydane postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przysługuje stronie prawo wniesienia zażalenia do Wojewody Kujawsko - Pomorskiego, za pośrednictwem Burmistrza Nowego w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

Inne informacje

Uwaga!

- osoba, która utraciła dowód osobisty, jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym najbliższy urząd gminy Lu

  właściwy ze względu na miejsce pobytu konsulat,

- osoba, która utraciła dowód osobisty, jest obowiązana wystąpić niezwłocznie o wydanie nowego dokumentu do

  właściwej gminy,

- osoba, która znalazła własny dowód osobisty zgłoszony jako utracony, jest obowiązana do niezwłocznego zwrócenia

  go urzędnikowi gminy, który wydał ten dokument,

- osoba, która znalazła dowód osobisty innej osoby, jest obowiązana niezwłocznie przekazać ten dokument

  najbliższemu urzędowi gminy, Policji lub innemu organowi administracji publicznej,

- w przypadku upływu terminu ważności, uszkodzenia lub z powodu inne przyczyny utrudniającej posługiwanie się

  dowodem osobistym, wniosek o wymianę składa się niezwłocznie,

- osoba, która utraciła obywatelstwo polskie zwraca niezwłocznie dowód osobisty właściwej gminie, która wydała

  dowód osobisty lub właściwemu ze względu na miejsce pobytu konsulatowi,

-w przypadku zgonu posiadacza dowodu osobistego, osoba która jest zobowiązana do zgłoszenia zgonu, zwraca dowód

  osobisty w USC w terminie 3 dni od daty zgonu (w przypadku nie zwrócenia dowodu osobistego, składa oświadczenie

   na piśmie).

Dowód osobisty podlega unieważnieniu z dniem zawiadomienia o jego utracie, zniszczeniu lub z dniem przekazania przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego.