UCHWAŁA  NR XXXVIII/221/2009

RADY MIEJSKIEJ W NOWEM

z dnia 30 grudnia  2009

 

w sprawie uchwalenia budżetu gminy  Nowe  na rok 2010.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.[1]) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005  o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104z późn. zm. [2]) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 22.393.511  , zgodnie z załącznikiem nr 1.

    Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

    - dochody majątkowe                  1.530.000 zł

    - dochody własne                        7.277.900 zł

    - dotacje                                    4.564.442 zł

    - subwencje                                9.021.169 zł

§ 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 25.735.041  , zgodnie z załącznikiem nr 2

    w  tym :

     - wydatki bieżące             19.116.400 zł

     - wydatki majątkowe          4.702.000 zł

     - dotacje z budżetu              1.916.641 zł

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012     zgodnie z załącznikiem nr 3 (3a – zadania inwestycyjne w 2010 roku).

3.Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy

   strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 0 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

 

§3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.341.530 zł , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1)       wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie - 0     zł,

2)       zaciąganych kredytów w kwocie                                                               -               0     zł,

3)       zaciąganych pożyczek w kwocie                                                               - 2.130.000     zł,

4)       spłat udzielonych pożyczek w kwocie                                            -               0     zł,

5)       wpływów z prywatyzacji majątku gminy w kwocie                          -                            0     zł,

6)       nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie                               -  1.211.530     ,

7)       wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie -                0    zł.

 

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy ogółem :                                                330.000  

1)   ogólną w wysokości                                                                                        -     130.000   zł,

2)   celową w wysokości                                                                             -     200.000    zł,

z przeznaczeniem na:

a)     wydatki bieżące                                                                             200.000  zł,

     - zarządzanie kryzysowe                                                                     30.000 

     - zadania zlecone stowarzyszeniom zgodnie z ustawą o

       pożytku publicznym i wolontariacie na upowszechnianie

       sportu i rekreacji                                                                            150.000 

     - zadania zlecone stowarzyszeniom zgodnie z ustawą o

       pożytku publicznym i wolontariacie na upowszechnianie kultur            20.000 zł

b)      wydatki inwestycyjne …  kwocie                                              -                0    zł,

 

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

 

§ 6.1. Ustala się dochody w kwocie 160.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 150.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 10.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

 

§ 7.1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla:

1)       zakładów budżetowych: przychody – 1.136.241 zł , wydatki – 1.136.241 zł,

2)    gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych: przychody -  0  zł, wydatki – 0 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody - 0 ; wydatki – 0 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

 

§ 8.1. Dotacje przedmiotowe dla  PUM Sp. z o.o  w  Nowem               228.300 zł ,

                                    z tytułu dopłaty do ścieków                                                 228.300 zł ,

                                    z tytułu dopłaty                                                          m         0     zł,

zgodnie z załącznikiem nr 10.

 

 

2. Dotacje podmiotowe dla:

    1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę                                             -   640.000 zł,

2) działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo –

    wychowawczych w wysokości                                                             - 1.008.341zł,

   3) innych podmiotów w wysokości : ( na podstawie porozumień między j.s.t. )

                                                                                                          -                0        zł, 

zgodnie z załącznikiem nr 11.

3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 40.000 zł , zgodnie załącznikiem nr 12.

 

§ 9. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1)               przycho -    80.000 zł ,

2)               wydatki            -  300.000 zł ,

zgodnie z załącznikiem nr 13.

 

§ 10. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1)        sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu         - w kwocie                500.000 zł

2)        sfinansowanie planowanego deficytu budżetu          - w kwocie             2.130.000

3)        spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów                                               -  w kwocie                           0  .

 

§ 11. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 15 na kwotę  135.763 zł 

      

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:

1)        zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł ,

2)        zaciągania zobowiązań:

a)    na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy  i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,

b)    z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku na łączną kwotę 0 zł,

3)        dokonywania zmian w planie wydatków miedzy rozdziałami i paragrafami art. 188 ust. 2  z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

4)        udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty  100.000 zł ,

5)        udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty  0  zł,

6)        lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

 

§ 13. Przyjmuje się wykaz obowiązujących umów o partnerstwie publiczno-prywatnym, zgodnie z załącznikiem nr 16.

 

§ 14. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2010 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 17.

 

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego  oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

                                                                                                               Przewodniczący

                                                                                                 mgr Marek Słomiński

 

 

[1] Zmiany do niniejszej ustawy zostały ogłoszone Dz.U. z 2002 r. Nr 23 , poz. 220 , Nr 62 poz.558 , Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r.  Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r.  Nr 180, poz. 1111 , Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420.

[1] Zmiany do wymienionej ustawy  zostały ogłoszone w Dz.U. z 2005 r.  Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r.  Nr 82, poz. 560, Nr 88 , poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984 , z 2008 r. Nr 180 , poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72 , poz. 619, Nr 79, poz. 666.