W okresie od 27 maja do 31 lipca 2009 roku Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy przeprowadziła kontrolę kompleksową gospodarki finansowej i zamówień publicznych gminy za 2008 r. oraz 2009 r. do dnia kontroli.

Przedmiot kontroli:

I.   Ustalenia ogólno – organizacyjne.

II.  Księgowości i sprawozdawczość budżetowa.

III. Gospodarka pieniężna i rozrachunki.

IV. Wykonanie budżetu.

V.   Mienie komunalne.

VI.  Zadania zlecone i realizowane w ramach porozumień.

VII. Rozliczenia finansowe jednostki samorządu terytorialnego z jej jednostkami organizacyjnymi.