Uchwała  Nr  XXVII/154/2009

RADY  MIEJSKIEJ  W  NOWEM

Z  DNIA   28  STYCZNIA   2009 r.

 

w sprawie uchwalenia budżetu gminy  Nowe  na rok 2009.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z 2002 r. , Nr 23 , poz. 220 , Nr 62 , poz. 558 , Nr 113, poz.984 , Nr 153 , poz. 1271 i Nr 214 , poz. 1806 , z 2003r. Nr 80 , poz. 717 , Nr 162, poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102 , poz. 1055 i Nr 116 , poz. 1203 , z 2005 r. Nr 172 , poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 ) art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005  o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 , Nr 169, poz. 1420 , z 2006 r. Nr 45 , poz. 319 , Nr 104 , poz. 708 , Nr 170 , poz. 1217 i 1218 , Nr 187, poz. 1381 i Nr 249 , poz. 1832 ) uchwala się , co następuje:

 

    § 1.Dochody budżetu gminy w wysokości 20.845.453  , zgodnie z załącznikiem nr 1.

    Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

    - dochody majątkowe                     129.000 zł

    - dochody własne                         8.175.700 zł

    - dotacje                                        4.814.921 zł

    - subwencje                                   7.725.832 zł

    § 2.1.Wydatki budżetu gminy w wysokości 22.369.453  , zgodnie z załącznikiem nr 2

    w  tym :

     - wydatki bieżące             18.792.853 zł

     - wydatki majątkowe          1.952.800 zł

     - dotacje z budżetu            1.623.800 zł

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011  zgodnie z załącznikiem nr 3 (3a – zadania inwestycyjne w 2009 roku).

3.Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy  strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 0 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

 

    §3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.524.000 zł , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1)        wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie                                                                               -               0    zł,

2)        zaciąganych kredytów w kwocie                                        -               0     zł,

3)        zaciąganych pożyczek w kwocie                                        -               0     zł,

4)        spłat udzielonych pożyczek w kwocie                     -               0     zł,

5)        wpływów z prywatyzacji majątku gminy w kwocie               -               0     zł,

6)        nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie        - 1.524.000     ,

7)        wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie    -  0    zł.

 

    § 4.W budżecie tworzy się rezerwy:

1)    ogólną w wysokości                                         -     100.000   zł,

2)    celową w wysokości                                         -     150.000    zł,

z przeznaczeniem na:

a)   wydatki bieżące                                                 150.000  zł,

b)    wydatki inwestycyjne  w kwocie                  -    0    zł,

 

    § 5. 1.Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

 

    § 6.1.Ustala się dochody w kwocie 150.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 140.000 zł na realizację  zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 10.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym  programie przeciwdziałania narkomanii.

 

    § 7.1.Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla:

1)     zakładów budżetowych: przychody – 876.300 zł , wydatki – 876.300 zł,

2)     gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych: przychody -  0  zł, wydatki – 0 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych

    jednostek budżetowych: dochody - 0 ; wydatki – 0 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

 

    § 8.1.Dotacje przedmiotowe dla  PUM Sp. z o.o  w  Nowem   230.000 zł ,

1)      z tytułu dopłaty do ścieków     230.000 zł ,

2)     z tytułu dopłaty do -    0     zł,

zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Dotacje podmiotowe dla:

1)    gminnych instytucji kultury na łączną kwotę -620.000 zł,

2)    działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo - wychowawczych w wysokości                   - 730.000 zł,

3)    innych podmiotów w wysokości : ( na podstawie porozumień między j.s.t. ) - 3.800  zł, 

     zgodnie z załącznikiem nr 11.

3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące  i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 40.000 zł , zgodnie załącznikiem nr 12.

 

    § 9.Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1)      przychody -    80.000 zł ,

2)      wydatki               -  250.000 zł ,

zgodnie z załącznikiem nr 13.

 

    § 10. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1)        sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu    - w kwocie  500.000 zł ;

2)        sfinansowanie planowanego deficytu budżetu            - w kwocie      0 zł;

3)        spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościo-wych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie          0  .

 

    § 11.Wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 0 zł, zgodnie z załącznikiem nr 15.

      

    § 12. Upoważnia się Burmistrza do:

1)        zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł ,

2)        zaciągania zobowiązań:

a)    na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,

b)    z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku na łączną kwotę 0 zł,

3)        dokonywania zmian w planie wydatków miedzy rozdziałami i paragrafami art. 188 ust. 2  z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

4)        udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty  100.000 zł ,

5)        udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty  0  zł,

6)        lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

 

    § 13. Przyjmuje się wykaz obowiązujących umów o partnerstwie publiczno-prywatnym, zgodnie z załącznikiem nr 16.

 

    § 14. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2009 roku i lata następne, zgodnie z  załącznikiem nr 17.

    § 15. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi .

 

    § 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego  oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

                                                                                                               Z-ca  Przewodniczącego

                                                                                                               Rady Miejskiej w Nowem

                                                                                                                  Małgorzata Murawska