Plan pracy Rady Miejskiej w Nowem na 2022 rok

Luty

1. Sprawozdanie Burmistrza Nowego z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
    stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Nowe w 2022 roku.

2. Podjęcie uchwał dotyczących stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

3. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej na 2022 rok.

4. Projekty innych uchwał wymagających decyzji Rady.

 

Marzec

1. Ocena działalności Gminnej Przychodni w Nowem.

2. Informacja o kalendarzu imprez kulturalnych i sportowych w Gminie Nowe w roku 2022.

3. Sprawozdanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z realizacji zadań z zakresu opieki
    społecznej i ocena jego działalności.

4. Ocena zasobów pomocy społecznej.

5. Projekty innych uchwał wymagających decyzji Rady.

 

Kwiecień

1. Oferta Powiatowego Urzędu Pracy w zakresie aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu na rok

    2022.

2. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Nowem za I kwartał 2022 roku.

3. Informacja o przygotowaniach do Dni Nowego.

4. Sprawozdanie Burmistrza z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok

    2021.

5. Informacja o stanie przygotowań i stopniu realizacji zadań inwestycyjnych.

6. Projekty uchwał wymagających decyzji Rady.

 

Maj

1. Ocena działalności kulturalnej i sportowej w gminie za 2021 rok.

2. Informacja o bieżącej działalności organizacji pozarządowych i klubów wolontariuszy działających na terenie gminy.

3. Projekty uchwał wymagających decyzji Rady.

Czerwiec

1. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Nowe. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania.

2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nowe za rok 2021, podjęcie uchwały w sprawie
    udzielenia absolutorium Burmistrzowi Nowego.

3. Sprawozdanie komisji ze spotkania informacyjnego na temat organizacji wypoczynku letniego.

4. Informacja o sytuacji w rolnictwie na terenie gminy.

5. Projekty innych uchwał wymagających decyzji Rady.

 

Sierpień

1. Ocena funkcjonowania SAPO i wydatków poniesionych na realizację zadań oświatowych.

2. Informacja o stanie przygotowań placówek oświatowych i organizacji roku szkolnego 2022/2023.

3. Sprawozdanie z realizacji uchwał za II kwartał 2022 roku.

4. Projekty uchwał wymagających decyzji Rady.

 

Wrzesień

1. Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2022 roku.

2. Ocena działalności PUM w zakresie zadań zleconych przez gminę.

3. Ocena pracy Urzędu Gminy w zakresie promocji gminy i wykorzystania środków zewnętrznych. 4. Ocena realizacji inwestycji prowadzonych przez gminę.

5. Ocena organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży oraz imprez kulturalnych i sportowych

    w czasie wakacji.

6. Informacja o stanie bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na terenie Gminy Nowe.

7. Projekty uchwał wymagających decyzji Rady.

 

Październik

1. Ocena funkcjonowania szkół podstawowych i przedszkola. Podsumowanie roku szkolnego

    2021/2022.

2. Informacja na temat sprawozdania Dyrektora Gminnej Przychodni w Nowem o realizacji zadań
    w zakresie profilaktyki.

3. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Nowem za III kwartał 2022 roku.

4. Projekty uchwał wymagających decyzji Rady.

 

Listopad

1. Uchwalenie stawek podatków i opłat lokalnych na 2023 rok.

2. Uchwalenie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2023.

3. Projekty innych uchwał wymagających decyzji Rady.

 

Grudzień

1. Uchwalenie budżetu Gminy Nowe na rok 2023.

2. Podsumowanie pracy komisji stałych Rady Miejskiej.

3. Uchwalenie planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej.

4. Projekty innych uchwał wymagających decyzji Rady.