Plan pracy Rady Miejskiej w Nowem na 2021 rok

Styczeń

1. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej na 2021 rok.

2. Projekty uchwał wymagających decyzji Rady.

 

Luty

1. Sprawozdanie Burmistrza Nowego z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na

    poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Nowe w 2020 roku.

2. Projekty innych uchwał wymagających decyzji Rady.

 

Marzec

1. Ocena działalności Gminnej Przychodni w Nowem.

2. Informacja o kalendarzu imprez kulturalnych i sportowych w Gminie Nowe w roku 2021.

3. Sprawozdanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z realizacji zadań z zakresu opieki społecznej

    i ocena jego działalności.

4. Ocena zasobów pomocy społecznej.

5. Projekty innych uchwał wymagających decyzji Rady.

 

Kwiecień

1. Oferta Powiatowego Urzędu Pracy w zakresie aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu na rok 2021.

2. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Nowem za I kwartał 2021 roku.

3. Informacja o przygotowaniach do Dni Nowego.

4. Sprawozdanie Burmistrza z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2020.

5. Informacja o stanie przygotowań i stopniu realizacji zadań inwestycyjnych.

6. Projekty uchwał wymagających decyzji Rady.

Maj

 

1. Ocena działalności kulturalnej i sportowej w gminie za 2020 rok.

2. Informacja o bieżącej działalności organizacji pozarządowych i klubów wolontariuszy działających

    na terenie gminy.

3. Projekty uchwał wymagających decyzji Rady.

Czerwiec

 

1. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Nowe. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania.

2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nowe za rok 2020, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia

    absolutorium Burmistrzowi Nowego.

3. Sprawozdanie komisji ze spotkania informacyjnego na temat organizacji wypoczynku letniego.

4. Informacja o sytuacji w rolnictwie na terenie gminy.

5. Projekty innych uchwał wymagających decyzji Rady

 

Sierpień

1. Ocena funkcjonowania SAPO i wydatków poniesionych na realizację zadań oświatowych.

2. Informacja o stanie przygotowań placówek oświatowych i organizacji roku szkolnego 2021/2022.

3. Sprawozdanie z realizacji uchwał za II kwartał 2021 roku.

4. Projekty uchwał wymagających decyzji Rady.

 

Wrzesień

1. Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2021 roku.

2. Ocena działalności PUM w zakresie zadań zleconych przez gminę.

3. Ocena pracy Urzędu Gminy w zakresie promocji gminy i wykorzystania środków zewnętrznych.

4. Ocena realizacji inwestycji prowadzonych przez gminę.

5. Ocena organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży oraz imprez kulturalnych i sportowych w czasie

    wakacji.

6. Informacja o stanie bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na terenie Gminy Nowe.

7. Projekty uchwał wymagających decyzji Rady.

 

Październik

1. Ocena funkcjonowania szkół podstawowych i przedszkola. Podsumowanie roku szkolnego 2020/2021.

2. Informacja na temat sprawozdania Dyrektora Gminnej Przychodni w Nowem o realizacji zadań w zakresie

    profilaktyki.

3. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Nowem za III kwartał 2021 roku.

4. Projekty uchwał wymagających decyzji Rady.

 

Listopad

1. Uchwalenie stawek podatków i opłat lokalnych na 2022 rok.

2. Uchwalenie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2022.

3. Projekty innych uchwał wymagających decyzji Rady

 

Grudzień

1. Uchwalenie budżetu Gminy Nowe na rok 2022.

2. Podsumowanie pracy komisji stałych Rady Miejskiej.

3. Uchwalenie planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej.

4. Projekty innych uchwał wymagających decyzji Rady.