Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

 

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2012 r. poz. 83 z późn. zm.)

 

Jednostka prowadząca

Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

 

Wymagane dokumenty

- wniosek wraz z załącznikami,

- potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej.

 

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy w Nowem, pokój nr 26 (sekretariat),

adres siedziby i do korespondencji: Plac św. Rocha 5, 86-170 Nowe

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 21 w dniach pracy Urzędu Gminy w Nowem tj. poniedziałek – czwartek 8.00 – 15.00, piątek 7.00 – 14.00 lub pod numerem telefonu 523337224

 

Opłaty

Opłata skarbowa

 

W postępowaniu w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności opłata skarbowa pobierana jest za następujące czynności:

    - za wydanie decyzji w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

       - 10,00 zł,

    - za dołączenie do akt oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu pełnomocnictwa - 17,00 zł

      (nie dotyczy osób bliskich),

    - za poświadczenie zgodności kopii dokumentu z oryginałem - 5,00 zł za każdą stronę.

 

Opłaty należy uiścić w kasie Urzędu Gminy w Nowem mieszczącej się w jego siedzibie lub na rachunek bankowy Gminy Nowe nr 17 8173 0005 2001 0000 0303 0002

 

Opłata za przekształcenie

Osoba, na rzecz której zostało przekształcone prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, jest obowiązana do uiszczenia dotychczasowemu właścicielowi opłaty z tytułu tego przekształcenia. Organ w toku postępowania, powołuje biegłego rzeczoznawcę majątkowego, w celu sporządzenia operatu szacunkowego i ustalenia wysokości opłaty za przekształcenie. Oznacza to, iż ustalenie wysokości opłaty za przekształcenie będzie możliwe dopiero po ustaleniu przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym wartości prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego.

Opłatę rozkłada się, na wniosek użytkownika wieczystego, na raty, na czas nie krótszy niż 10 lat i nie dłuższy niż 20 lat, chyba że wnioskodawca wystąpi o okres krótszy niż 10 lat.
Nieuiszczona część opłaty, rozłożonej na raty, podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.

 

Termin i sposób załatwienia

Jeśli zachodzą ustawowe przesłanki, wniosek załatwiany jest poprzez wydanie decyzji administracyjnej
w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości; w przypadku braku przesłanek ustawowych wniosek jest załatwiany poprzez wydanie decyzji administracyjnej o odmowie bądź umorzeniu postępowania w sprawie; terminy załatwienia sprawy określają przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

 

Zgodnie z art. 35 § 3 kodeksu postępowania administracyjnego załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania

 

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Bydgoszczy w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Nowego.

 

Inne informacje

Przekształcenie przysługuje:

-  osobom fizycznym, które w dniu wejścia w życie ustawy (tj. dnia 13.10.2005r.) były użytkownikami  

   wieczystymi nieruchomości, a także ich następcom prawnym,

- osobom fizycznym i prawnym będącym w dniu wejścia w życie ustawy tj. dnia 13.10.2005 r. właścicielami

  lokali, których udział w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego i ich następcom

  prawnym,

- spółdzielniom mieszkaniowym będącym w dniu wejścia w życie ustawy tj. dnia 13.10.2005 r. właścicielami

  budynków mieszkalnych lub garaży i ich następcom prawnym.

 

·          W przypadku współużytkowania wieczystego z żądaniem przekształcenie występują wszyscy współużytkownicy wieczyści, z zastrzeżeniem ust. 2 (art. 2 ustawy) „Z żądaniem przekształcenia mogą wystąpić współużytkownicy wieczyści, których suma udziałów wynosi co najmniej połowę. Jeżeli co najmniej jeden współużytkownik wieczysty zgłosi sprzeciw wobec złożonego wniosku o przekształcenie, właściwy organ zawiesza postępowanie. W takim przypadku przepis art. 199 kc stosuje się odpowiednio.” Art. 199 kc stanowi, że „Do rozporządzania rzeczą wspólną oraz do innych czynności, które przekraczają zakres zwykłego zarządu, potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli. W braku takiej zgody współwłaściciele, których udziały wynoszą co najmniej połowę, mogą żądać rozstrzygnięcia przez sąd, który orzeknie mając na względzie cel zamierzonej czynności oraz interesy wszystkich współwłaścicieli.” Nie ma więc możliwości wydawania odrębnych decyzji w odniesieniu do poszczególnych udziałów. Przekształceniu w prawo własności podlega użytkowanie wieczyste jako całość, nigdy zaś pojedynczy udział w prawie użytkowania wieczystego z pominięciem pozostałych udziałów w tym prawie.

·          Prawo do nieodpłatnego przekształcenia przysługuje użytkownikom wieczystym i ich następcom prawnym, którym oddano nieruchomość w użytkowanie wieczyste w zamian za wywłaszczenie lub przejęcie nieruchomości gruntowej na rzecz Skarbu Państwa na podstawie innych tytułów, przed dniem 5 grudnia 1990r., niezależnie od przeznaczenia tej nieruchomości.

·          W przypadku braku dokumentów niezbędnych do załatwienia sprawy, wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

·          W trakcie postępowania organ może żądać dostarczenia dodatkowych dokumentów, uaktualnienia dokumentów już złożonych, występować do innych organów z prośbą o podanie informacji niezbędnych do rozpatrzenia wniosku.

·          Wydruki treści wyświetlonych w trybie przeglądania księgi wieczystej nie posiadają mocy dokumentów wydawanych przez sąd – art. 364 ust. 7 ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. u. z 2013 r., poz.  707 ze zm.).