UCHWAŁA  Nr XXVI/152/2008

RADY  MIEJSKIEJ  W  NOWEM

z dnia 29 grudnia 2008 roku

 

zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Nowem Nr XVI/84/2008 z dnia 13 lutego 2008 w sprawie uchwalenia budżetu gminy  Nowe  na rok 2008.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z 2002 r. , Nr 23 , poz. 220 , Nr 62 , poz. 558 , Nr 113, poz.984 , Nr 153 , poz. 1271 i Nr 214 , poz. 1806 , z 2003r. Nr 80 , poz. 717 , Nr 162, poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102 , poz. 1055 i Nr 116 , poz. 1203 , z 2005 r. Nr 172 , poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 ) art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005  o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 , Nr 169, poz. 1420 , z 2006 r. Nr 45 , poz. 319 , Nr 104 , poz. 708 , Nr 170 , poz. 1217 i 1218 , Nr 187, poz. 1381 i Nr 249 , poz. 1832 ) uchwala się, co następuje:

 

1. Dokonać zmian w odpowiednich paragrafach uchwały budżetowej na 2008 rok .

§ 1.Dochody budżetu gminy Nowe zastępuje się kwotą    22.246.115  

     ( zgodnie z załącznikiem Nr 1).

    w tym :

    1) dochody majątkowe   141.000 zł

    2) dochody własne      7.893.129 zł

    3) dotacje                  5.915.222 zł

    4) subwencje             8.296.764 zł

 

§ 2.1.Wydatki budżetu gminy Nowe zastępuje się kwotą  24.154.115   

        ( zgodnie z załącznikiem Nr 2 ) .

    w  tym :

     1) wydatki bieżące               20.268.685 zł

     2) wydatki majątkowe           2.393.800 zł

     3) dotacje z budżetu             1.491.630 zł

 

§3.Deficyt  gminy wynosi     1908.000 zł

 

2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego .

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

                                                                                                                   Przewodniczący

                                                                                                               mgr Marek Słomiński

 

 

 

UZASADNIENIE

 

do  uchwały Nr XXVI/152/2008 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 29 grudnia 2008 roku zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Nowem Nr XVI/84/2008 z dnia 13 lutego 2008 w sprawie uchwalenia budżetu gminy  Nowe  na rok 2008.

 

Zmiana przedstawiona w niniejszej uchwale dotyczy :

 

1. Zwiększenia planu dochodów o kwotę 3.000 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych  od osób fizycznych .

 

dochody dział 756 rozdz. 75616 § 0500   -  +  3.000 zł .

 

 

2. Zwiększa  się plan wydatków o kwotę 3.000 zł na pokrycie wydatku związanego z udzieleniem dotacji celowej dla Stowarzyszenia PKPS na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej dotyczącej rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych.

 

wydatki dział 853 rozdz. 85311 § 2820  -  + 3.000 zł .

 

                                                                                                                   Przewodniczący

                                                                                                               mgr Marek Słomiński