UCHWAŁA NR  XXVI/149/ 2008

RADY MIEJSKIEJ W NOWEM

z dnia 29 grudnia 2008

 

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Opieki Społecznej i Zdrowia.

 

 

            Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym  (Dz. U.

z 2001 r Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.[1]) oraz § 101 ust.1  Statutu Gminy Nowe uchwalonego Uchwałą  Rady Miejskiej w Nowem Nr V/39/2003 z dnia 1 lutego 2003  (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 25, poz. 509)   uchwala się, co następuje:

 

§  1. Zatwierdzić plan pracy Komisji  Opieki Społecznej i Zdrowia na rok 2009, stanowiący załącznik do uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Nowe.

 

 

                                                                                                                       Przewodniczący

                                                                                                                    mgr Marek Słomiński

 

 

 

[1] Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r.  Nr . 180, poz. 1111.

 

 

UZASADNIENIE

 

Do Uchwały Nr XXVI/149/2008 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Opieki Społecznej i Zdrowia.

 

 

            Zgodnie z § 92 ust. 1  Statutu Gminy Nowe Komisje stałe Rady Miejskiej działają zgodnie z rocznym planem pracy przedłożonym Radzie do zatwierdzenia.

 

 

                                                                                                                            Przewodniczący

                                                                                                                        mgr Marek Słomiński

 

 

 

                                                                                                          Załącznik

                                                                                                          do Uchwały Nr XXVI/149/2008

                                                                                                          Rady Miejskiej w Nowem

                                                                                                          z dnia 29 grudnia 2008 roku

 

 

Plan pracy Komisji Opieki Społecznej i Zdrowia na rok 2009.

 

 

Styczeń

1. Zaopiniowanie projektu budżetu na rok 2009.

2. Zaopiniowanie programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2009.

3. Zaopiniowanie programu przeciwdziałaniu narkomanii na rok 2009.

3. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej.

4. Sprawy bieżące.

 

Luty/Marzec

1. Spotkanie z Radą Społeczną SP ZOZ w Nowem w  sprawie bieżącej pracy SPZOZ.

2. Zaopiniowanie sprawozdania z działalności SP ZOZ w Nowem.

3. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2008.

4. Ocena przygotowań do osiągnięcia standardów wymaganych dla placówek SP ZOZ.

5. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej.

6. Sprawy bieżące.

 

Kwiecień/Maj

1. Spotkanie z Dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej dotyczące realizacji zadań

    przez placówkę wraz z podejmowanymi działaniami w zakresie profilaktyki.

2. Spotkanie z Kierownikiem MGOPS i członkami stowarzyszeń, które w statucie mają zapis o działalności na

    rzecz osób niepełnosprawnych, dotyczące rehabilitacji.

3. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej.

4. Sprawy bieżące.

 

Czerwiec

1. Spotkanie z Kierownikiem MGOPS, Dyrektorem Centrum Kultury „ZAMEK”, Komendantem ZHP,

    przedstawicielem świetlicy socjoterapeutycznej "Baszta" i stowarzyszeniami w sprawie letniego wypoczynku

    dzieci i młodzieży (wspólne posiedzenie z Komisją Oświaty, Kultury i Sportu).

2. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej.

3. Sprawy bieżące.

 

Sierpień / Wrzesień

1. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2009 r.

2. Spotkanie z kierownikiem MGOPS w sprawie realizacji programów społecznych dotyczących uczniów szkół

    i placówek oświatowych na terenie Gminy – dożywianie w szkołach i placówkach dzieci i młodzieży oraz osób

    potrzebujących.

3. Podsumowanie półrocznej działalności SPZOZ.

4. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej.

5. Sprawy bieżące.

 

Październik/Listopad/Grudzień

1. Przygotowanie wniosków do budżetu na rok 2010.

2. Zaopiniowanie sprawozdania z działalności MGOPS.

3. Zaopiniowanie przedstawionych przez Burmistrza stawek podatku i opłat lokalnych na rok 2010.

4. Podsumowanie pracy Komisji.

5. Zaopiniowanie sprawozdania Dyrektora SP ZOZ z prowadzonej profilaktyki.

6. Opracowanie planu pracy Komisji na rok 2010.

7. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej.

8. Sprawy bieżące.

 

                                                                                                                    Przewodniczący

                                                                                                                mgr Marek Słomiński