UCHWAŁA NR XXVI/148/ 2008

RADY MIEJSKIEJ W NOWEM

z dnia 29 grudnia 2008 r.

 

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.

 

            Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.[1]) oraz § 101 ust.1  Statutu Gminy Nowe uchwalonego Uchwałą  Rady Miejskiej w Nowem Nr V/39/2003 z dnia 1 lutego 2003  (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 25, poz. 509)   uchwala się ,co następuje:

 

§  1. Zatwierdzić plan pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu na rok 2009, stanowiący załącznik do uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Nowe.

 

 

 

                                                                                                                            Przewodniczący

                                                                                                                        mgr Marek Słomiński

 

 

 

[1] Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, , z 2008 r. Nr 180, poz. 1111.

 

 

UZASADNIENIE

 

Do Uchwały Nr XXVI/148/2008 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.

 

 

            Zgodnie z § 92 ust. 1  Statutu Gminy Nowe Komisje stałe Rady Miejskiej działają zgodnie z rocznym planem pracy przedłożonym Radzie do zatwierdzenia.

 

 

                                                                                                                      Przewodniczący

                                                                                                                  mgr Marek Słomiński

 

 

 

                                                                                                          Załącznik

                                                                                                          do Uchwały Nr XXVI/148/2008

                                                                                                          Rady Miejskiej w Nowem

                                                                                                          z dnia 29 grudnia 2008 roku

 

Plan pracy Komisji Oświaty , Kultury i Sportu na rok 2009.

  

 

Styczeń

 

1. Zaopiniowanie projektu budżetu na 2009 rok.

2. Zaopiniowanie regulaminu wynagradzania nauczycieli

3. Sprawy bieżące.

 

Luty/Marzec/Kwiecień

 

1. Sprawozdanie Dyrektora CK „Zamek” oraz klubów, stowarzyszeń i szkół prowadzących zajęcia sportowo

    – rekreacyjne z prowadzonej działalności za rok 2008.

2. Sprawozdanie ze stanu czytelnictwa biblioteki miejskiej w Nowem i działalności towarzyszącej.

3. Sprawozdanie przedstawiciela świetlicy socjoterapeutycznej „Baszta” z prowadzonej działalności

     za 2008 rok. 

4. Spotkanie z Zarządem i działaczami stowarzyszenia MLKS Wisła Nowe w sprawie planowanego udziału

    drużyn w rozgrywkach piłkarskich w rundzie wiosennej. Działalność towarzysząca /szachy, brydż/.

5. Omówienie harmonogramu „Dni Nowego”.

 

Maj

 

1. Ocena działalności kulturalnej i sportowej w gminie za 2008 rok.

 

Czerwiec

 

1. Spotkanie z Dyrektorem CK „Zamek”, Kierownikiem MGOPS, ZHP,  

    przedstawicielem świetlicy socjoterapeutycznej „Baszta” i stowarzyszeniami

    w sprawie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.

 

 

Sierpień

 

1. Ocena przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego  2009/2010 – posiedzenie

    wyjazdowe.

2. Spotkanie z Dyrektorami szkół, Zarządem ZNP – podsumowanie roku szkolnego 2008/2009. Przygotowanie

    wniosków odnośnie pracy w nowym roku szkolnym 2009/2010.

3. Informacja o pracy SAPO i kondycji finansowej oświaty.

4. Zapoznanie się z informacjami z wykonania budżetu za I półrocze 2009 roku.

 

 

Wrzesień

 

1. Sprawozdanie Dyrektora CK „Zamek” , Kierownika MGOPS, ZHP, przedstawiciela świetlicy

    socjoterapeutycznej i stowarzyszeń z realizacji odbytych imprez kulturalnych i  sportowych w okresie

    wakacji.

 

Październik

 

1. Przygotowanie wniosków do budżetu na 2010 rok proponowanych przez  komisję /do 15.10.2009r./.

 

Listopad/Grudzień

 

1. Zaopiniowanie stawek podatków lokalnych na 2010 rok.

2. Praca nad projektem budżetu na 2010 rok.

3. Podsumowanie pracy komisji za 2009 rok.

5. Sprawozdanie z działalności komisji za 2009 rok.

6. Opracowanie i zatwierdzenie planu pracy na rok 2010.

 

                                                                                                                            Przewodniczący

                                                                                                                        mgr Marek Słomiński