UCHWAŁA NR XXVI/147/ 2008

RADY MIEJSKIEJ W NOWEM

z dnia 29 grudnia 2008

 

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Polityki Gospodarczej, Finansów, Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

 

            Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.[1]) oraz § 101 ust.1  Statutu Gminy Nowe uchwalonego Uchwałą  Rady Miejskiej w Nowem Nr V/39/2003 z dnia 1 lutego 2003  (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 25, poz. 509).  uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Zatwierdzić plan pracy Komisji Polityki Gospodarczej, Finansów, Ochrony Środowiska i Rolnictwa na 2009 rok, stanowiący załącznik do uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie  Gminy Nowe.

 

 

                                                                                                              Przewodniczący

                                                                                                          mgr Marek Słomiński

 

 

[1] Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111.

 

 

UZASADNIENIE

 

Do Uchwały Nr XXVI/147/2008 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Polityki Gospodarczej, Finansów, Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

 

            Zgodnie z § 92 ust. 1  Statutu Gminy Nowe Komisje stałe Rady Miejskiej działają zgodnie z rocznym planem pracy przedłożonym Radzie do zatwierdzenia.

 

                                                                                                              Przewodniczący

                                                                                                          mgr Marek Słomiński

 

 

 

                                                                                                          Załącznik

                                                                                                          do Uchwały Nr XXVI/147/2008

                                                                                                          Rady Miejskiej w Nowem

                                                                                                          z dnia 29 grudnia 2008 roku

 

 

Plan pracy Komisji Polityki Gospodarczej, Finansów, Ochrony Środowiska i Rolnictwa na 2009 rok.

 

 

Styczeń

1.  Analiza projektu budżetu na 2009 r.

2.  Opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej.

5.  Sprawy bieżące.

 

Luty/Marzec

1. Analiza i opiniowanie projektu cen usług komunalnych oraz stawek za dostarczanie wody i  odprowadzanie

   ścieków.

2. Analiza sprawozdania PUM w zakresie realizacji umowy na nadzorowanie stadionu miejskiego.

3. Informacja o stanie rolnictwa na terenie gminy oraz o stanie przygotowań wniosków o dopłaty bezpośrednie

    dla rolników.

4. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej.

5. Sprawy bieżące.

 

Kwiecień

1. Ocena planu inwestycji i remontów obiektów gminnych oraz zapoznanie się ze stanem ich realizacji.

2. Ocena stanu urządzeń komunalnych i dróg oraz urządzeń melioracyjnych.

3. Ocena wykonania budżetu gminy za 2008 rok.

4. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej.

5. Sprawy bieżące.

 

Maj / czerwiec

1. Analiza działalności PUM w zakresie zadań zleconych przez Urząd Gminy Nowe oraz istniejących potrzeb

    społecznych.

2. Analiza pracy i wykorzystania oczyszczalni ścieków i wysypiska śmieci.

3. Ocena przygotowania obiektów turystyczno – rekreacyjnych do sezonu letniego.

4. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej.

5. Sprawy bieżące.

 

Sierpień

1. Podsumowanie pracy komisji za I półrocze 2009 roku.

2. Ocena realizacji budżetu Gminy za I półrocze 2009 roku.

3. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej.

4. Sprawy bieżące.

 

Wrzesień

1. Ocena pracy Urzędu Gminy w zakresie promocji gminy i wykorzystania środków zewnętrznych.

2. Ocena realizacji inwestycji i remontów obiektów gminnych.

3. Ocena stanu bezpieczeństwa mieszkańców Gminy i porządku publicznego.

4. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej.

5. Sprawy bieżące.

 

Październik / Listopad

1. Opinia o stawkach podatków i opłat lokalnych.

2. Analiza i ocena projektu budżetu gminy na 2010 rok.

3. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej.

4. Sprawy bieżące.

 

Grudzień

1. Podsumowanie pracy komisji za 2009 rok.

2. Przygotowanie planu pracy komisji na 2010 rok.

3. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej.

4. Sprawy bieżące.