UCHWAŁA Nr XXVI/150/2008

RADY MIEJSKIEJ W NOWEM

z dnia 29 grudnia 2008 roku.

 

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Nowem.

 

            Na podstawie art. 190 ust.1 pkt 2, ust.2 i ust.4 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (t.j. Dz. U. z 2003  r. Nr 159, poz.1547 z późn. zm.[1]) uchwala się, co następuje:

 

         § 1. Stwierdza się wygaśnięcie mandatu radnego Rady Miejskiej w Nowem Pana  Aleksandra Pawelczaka wybranego w okręgu wyborczym Nr 3 z listy nr 4 Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość, z powodu zrzeczenia się mandatu pismem z dnia  25 listopada 2008 r., doręczonego Radzie Miejskiej w Nowem w dniu

25 listopada 2008 r.

           

         § 2. Uchwałę doręcza się zainteresowanemu i przesyła Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Bydgoszczy. 

 

          § 3.  Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Nowego.

 

          § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do wiadomości wyborcom w okręgu wyborczym Nr 3 poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń.

 

 

                                                                                                              Przewodniczący

                                                                                                          mgr Marek Słomiński

 

  

 

 

[1] Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2004 r. Nr 25 poz. 219, Nr 102, poz.1055, Nr 167, poz.1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457,  z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 34, poz.242, Nr 146, poz.1055, Nr 159, poz.1127, Nr 218, poz.1592 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 112, poz.766, z 2008 r. Nr 96, poz.607, Nr 180, poz. 1111).

 

 

UZASADNIENIE

 

do Uchwały Nr XXVI/150/2008 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Nowem.

 

            Pan Aleksander Pawelczak - radny Rady Miejskiej w Nowem złożył pisemne zrzeczenie się mandatu w dniu 25 listopada 2008 r. Na skutek złożonego zrzeczenia się mandat radnego wygasł. Zgodnie z art. 190 ust. 2 ustawy z 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.) Rada Miejska zobowiązana jest do stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego w terminie 3 miesięcy od zrzeczenia się tego mandatu. Podejmowana uchwała stanowi wypełnienie przez Radę Miejską w Nowem obowiązku ustawowego

 

 

                                                                                                              Przewodniczący

                                                                                                          mgr Marek Słomiński