UCHWAŁA Nr XXVI/151/2008

RADY MIEJSKIEJ W NOWEM

z dnia 29 grudnia 2008 roku

 

w sprawie uchwalenia na 2009 rok programu współpracy Gminy Nowe z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz

o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.

 

Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.[1]) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Uchwala się program współpracy Gminy Nowe na 2009 rok z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego

i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały, zwany dalej„Programem”

 

§ 2. Na realizację ‚„Programu” środki finansowe zabezpieczone będą w budżecie Gminy na 2009 rok.

 

§ 3. Sprawozdanie z realizacji „Programu” w zakresie rzeczowym i finansowym, Burmistrz przedłoży Radzie Miejskiej łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2009 rok.

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                               Przewodniczący

                                                                                           mgr Marek Słomiński

 

 

[1] Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2004r. Nr 64, poz.593, Nr 116, poz.1203, Nr 210 poz. 2135, z 2005r. Nr 155, poz.1298, Nr 169, poz.1420, Nr 175, poz.1462, Nr 249, poz. 2104, z 2006 Nr 94, poz. 651.

 

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXVI/151/2008 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia na 2009 rok programu współpracy Gminy Nowe z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi

i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów, o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku pub licznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.

 

W dniu 24 kwietnia 2003 roku Sejm uchwalił ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawę Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Ustawy zostały ogłoszone w Dzienniku Ustaw z dnia 29 maja 2003 roku pod pozycjami, odpowiednio 873 i 874 — weszły

w życie zasadniczo 29 czerwca 2003 roku.

Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego

o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.873) przedkłada się projekt uchwały dotyczący programu współpracy Gminy Nowe z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do kościoła Katolickiego, o stosunku Państwa do innych Kościołów

i związków wyznaniowych oraz gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

 

                                                                                               Przewodniczący

                                                                                           mgr Marek Słomiński

 

 

                                                                                  Załącznik

                                                                                              do uchwały Nr XXVI/151/2008

                                                                                              Rady Miejskiej w Nowem

                                                                                              z dnia 29 grudnia 2008 roku

 

PROGRAM WSPÓŁPRACY

GMINY NOWE NA 2009 ROK

 

z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.

Celem współpracy Gminy Nowe z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jest włączenie tych jednostek na zasadzie partnerstwa do działalności społecznie użytecznej, na rzecz pożytku publicznego, w realizacji zadań Gminy.

Współpraca ta oparta będzie na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, uczciwej konkurencji, efektywności i jawności.

Oznaczać to będzie rozwiązywanie problemów Gminy, należących do sfery zadań publicznych, we współpracy

z organizacjami pozarządowymi z jednoczesnym wspieraniem ich działalności.

Realizacja zadań publicznych dokonywana będzie zgodnie z wyborem najefektywniejszego sposobu wykorzystania środków publicznych, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji       i jawności.

Współpraca Gminy w sferze zadań publicznych z organizacjami pozarządowymi będzie prowadzona

w następujących formach:

1) Wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków, w szczególności o:

            a) projekcie budżetu Gminy na 2009 rok i zadań przewidzianych do realizacji na jego podstawie.  

2) Tworzenia w miarę potrzeby wspólnych zespołów problemowych o charakterze doradczym lub inicjatywnym, składających się z radnych i przedstawicieli jednostek organizacyjnych dla rozpatrzenia określonych problemów, ustalania strategii i sposobów wspólnego działania, bądź podjęcia określonej problematyki dla dobra pożytku publicznego.

3) Umożliwiania organizacjom  pozarządowym nabywania na szczególnych warunkach prawa użytkowania (dzierżawy, najem) nieruchomości (lokali) będących własnością samorządu gminnego dla celów prowadzenia działalności statutowej tych organizacji, w miarę występowania pustostanów i potrzeb organizacji.

4) Zlecanie zadań publicznych w formie:

            a) powierzania wykonania zadań publicznych i udzielania dotacji ze środków budżetowych na sfinansowanie ich realizacji,

            b) wspierania wykonania zadań publicznych i udzielania dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

W 2009 roku zadania publiczne gminy, realizowane przy udziale organizacji pozarządowych będą obejmować następujące sfery:

 

1. Pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej  w kierunku przeciwdziałania ubóstwu i społecznej marginalizacji.

2. Ochrony i promocji zdrowia, obejmując:

a) profilaktykę rozwiązywania problemów alkoholowych, reintegrację społeczną osób uzależnionych od alkoholu, przeciwdziałanie narkomanii HIV/AIDS oraz nikotynizmowi,

b) profilaktykę chorób nowotworowych oraz profilaktykę chorób dzieci i młodzieży,

3. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych, a w szczególności dotyczących:

a) stwarzania warunków do pełnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu kulturalnym, sporcie, rekreacji i turystyce,

h) wyrównywania szans osób niepełnosprawnych w życiu społecznym,

c) organizowania różnych form wspierania rodzin z dzieckiem lub dorosłą osobą niepełnosprawną.

4. Nauki, edukacji, oświaty i wychowania obejmujące:

a) wspieranie wydawania publikacji związanych z regionalizmem, z ochroną dziedzictwa kulturowego,

b) organizację konkursów promujących osiągnięcia oświatowe.

5. Kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, w tym obejmujących organizację:

a) konkursu aktywności twórczej dla twórców ludowych,

b) konkursów chórów muzyki dawnej,

c) konkursów, przeglądów imprez oraz form służących rozwojowi działalności kulturalnej i artystycznej,

d) upowszechnianie kultury wśród osób niepełnosprawnych i upośledzonych umysłowo.

6. Kultury fizycznej , obejmujące następujące działania:

a) upowszechnianie sportu,

b)  upowszechnianie turystyki,

c) rozwój sportu masowego dzieci i dorosłych,

d) organizację rajdów, konkursów i imprez krajoznawczych promujących walory turystyczne, przyrodniczo — ekologiczne gminy a także aktywny wypoczynek.

7. Ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, w ramach, których przewiduje się organizację konkursów o przyrodzie.

8. Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniami

z pracy, w tym kształtowanie aktywnych grup docelowych poradnictwa życiowego i terapii oraz wyrównywania szans w dostępie do informacji  i poradnictwa.

                                                                                          Przewodniczący
                                                                                     mgr Marek Słomiński