Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowem zwołuje LXVIII sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się dnia 28 lutego 2024 roku o godz. 13-tej w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Nowem.

 

Proponuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie sesji:

    a) powitanie,

    b) stwierdzenie kworum,

    c) wyznaczenie sekretarza obrad,

    d) przyjęcie protokołu poprzedniej sesji,

    e) przedstawienie porządku obrad.

2. Informacja Burmistrza o podejmowanych działaniach między sesjami.

3. Sprawozdanie Burmistrza Nowego z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na    poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Nowe
w 2023 roku.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

- udzielenia pomocy finansowej Gminie Gniew w formie dotacji celowej,

- zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Nowe na lata 2024-2033,

- zmiany statutu Żłobka Samorządowego "Puchatek" w Nowem,

- przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami,

-  zmieniająca budżet Gminy Nowe na 2024 r.,

- w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,

- w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej.

5. Wolne wnioski, zapytania i informacje.

   6. Zakończenie sesji.