obrazek

Gmina Nowe informuje o możliwości składania wniosku w ramach programu Ciepłe Mieszkanie na terenie Gminy Nowe. Wnioski wraz z załącznikami należy składać w biurze podawczym Urzędu Gminy w Nowem w godzinach pracy Urzędu.

Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, znajdujących się na terenie Gminy Nowe.

Program będzie realizowany w latach 2023-2026, przy czym umowy z beneficjentami końcowymi będą  zawierane do 30.10.2025 roku.

Beneficjentem końcowym może być osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, położonym na terenie Gminy Nowe oraz spełniająca kryteria dochodowe dla poszczególnych poziomów dofinansowania określonych w § 2 niniejszego regulaminu.

Dofinansowanie przyznaje się beneficjentowi końcowemu na demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego, które zostały zgłoszone do  Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków oraz

a)    zakup i montaż źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (dalej cwu), zgodnych z §4 regulaminu albo

b)   podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku, spełniającego wymagania, o których mowa w §4 regulaminu,

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

c)   demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub cwu w lokalu mieszkalnym, instalacji gazowej od przyłącza gazowego / zbiornika na gaz do kotła,

d)   zakup i montaż okien w lokalu mieszkalnym lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż),

e)   zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym,

f)    dokumentacja projektowa dotycząca powyższego zakresu.

 

Wszelkie informacje oraz wzory dokumentów znajdują się w załącznikach do zarządzenia. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z osobami wyznaczonymi do realizowania zarządzenia.