Nowe,   6 czerwca  2023 r.

ODG.271.56.2023.ZL(PP)

 

Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn.:
 Opracowania Strategii Rozwoju Gminy Nowe na lata 2024-2033.

Burmistrz Nowego zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie ww. usługi.

1.      Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie usługi polegającej na opracowaniu dokumentu pod nazwą  „ Strategia Rozwoju Gminy Nowe na lata 2024-2033”, zgodnie ze szczegółowym zakresem prac, o którym mowa we wzorze umowy stanowiącym Załącznik
Nr 1
do zapytania.

Strategia musi być przygotowana zgodnie z obowiązującym stanem prawnym
w szczególności zgodnie z:

1) Ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.);

2) Ustawą z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju ( Dz. U. z 2023 r. poz. 225 t.j. ze zm);

3) Uchwałą  Nr  LVI/359/23 Rady Miejskiej w Nowem  z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Nowe na lata 2024-2033  (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2023 r., poz. 2455), oraz wszelkimi obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa przy zachowaniu zgodności ze strategicznymi dokumentami lokalnymi i wyższego rzędu, w tym Strategią Rozwoju Kraju oraz  Strategią rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do 2030 roku – Strategia Przyspieszenia 2030+ - Załącznik Nr 2 do zapytania;

4) Uchwałą Nr XIII/103/15 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 21 grudnia 2021r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Nowe – Załącznik Nr 3 do zapytania.

2. Termin wykonania zadania.

Realizacja poszczególnych etapów zamówienia będzie przebiegała zgodnie
z harmonogramem określonym w uchwale Nr  LVI/359/23 Rady Miejskiej w Nowem  z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Nowe na lata 2024-2033  (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2023 r., poz. 2455) i musi zakończyć się w I kwartale 2024 r.

3.      Kryterium wyboru oferty

Zamawiający informuje, że kryterium wyboru oferty jest:

1.       Cena

  Zamawiający przyzna ofertom punkty w kryterium oceny ofert według poniższego wzoru:

 Cena (C) – waga 80 %

cena najniższa brutto*

C = ------------------------------------------------ x 100 pkt x 80 %

cena oferty ocenianej brutto

* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu

1)      Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.

2)      Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie
w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

 

2.      Doświadczenie wykonawcy ( DW)

1)      Wykonawca, który wykaże się wykonaniem minimum 4 usług opracowania łącznie
z uchwaleniem przez organ stanowiący JST dokumentów strategicznych, np.: strategia rozwoju gminy, strategia rozwoju powiatu, w okresie ostatnich 3 lat przed dniem upublicznienia zaproszenia do składania ofert na stronie BIP Gminy Nowe
w kryterium „doświadczenie wykonawcy” otrzyma dodatkowe 10 punktów.

2)        Wykonawca, który wykaże się wykonaniem minimum 6 usług opracowania łącznie  z uchwaleniem przez organ stanowiący JST dokumentów strategicznych, np.: strategia rozwoju gminy, strategia rozwoju powiatu, w okresie ostatnich 3 lat przed dniem upublicznienia zaproszenia do składania ofert na stronie BIP Gminy Nowe
w kryterium „doświadczenie wykonawcy” otrzyma dodatkowe 20 punktów.

Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która otrzyma największą liczbę punktów w łącznej punktacji. Punkty przyznawane będą według wzoru:

C + DW = ŁP

C – punkty w kryterium „cena”

DW – punkty w kryterium „doświadczenie wykonawcy”

ŁP – łączna punktacja

 

4.      Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą się wykonaniem minimum 2 usług opracowania łącznie z uchwaleniem przez organ stanowiący JST dokumentów strategicznych, np.: strategia rozwoju gminy, strategia rozwoju powiatu, w okresie ostatnich 3 lat przed dniem upublicznienia zaproszenia do składania ofert na stronie BIP Gminy Nowe. W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postepowaniu, Wykonawcy zobowiązani są załączyć do oferty Wykaz wykonanych usług zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do zapytania wraz
z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie usługi.

Oferta Wykonawcy, który nie spełni warunku posiadania wyżej opisanego warunku zostanie odrzucona.

5.      Sposób złożenia oferty

Ofertę proszę złożyć do 14 czerwca  2023 r.  do siedziby zamawiającego – Urząd Gminy Nowe, Plac Św. Rocha 5, 86 – 170 Nowe osobiście lub za pośrednictwem poczty lub mailowo na adres fundusze@gminanowe.pl. Ofertę należy złożyć zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik Nr 5. Ofertę składaną inaczej niż za pośrednictwem maila, należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem OFERTA NA WYKONANIE STRATEGII GMINY. NIE OTWIERAĆ PRZED 15 CZERWCA 2023.  

 

6.      Informacje dodatkowe

1)      Zamawiający informuje, że ma prawo w każdym czasie przed wyborem oferty unieważnić niniejsze zapytanie bez podawania przyczyny.  

2)      W razie pytań Wykonawcy mogą kontaktować się z zamawiającym za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres zburmistrza@gminanowe.pl. Zamawiający będzie udzielał odpowiedzi na zadane pytania na stronie, na której zostało opublikowane zapytanie, tj. https://bip.gminanowe.pl/. Prosimy o bieżące śledzenie strony.  

3)      Zamawiający informuje, że po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej nie ma możliwości zmiany warunków umowy, poza przewidzianymi we wzorze umowy. Wykonawca do momentu upływu terminu składania ofert może zadawać pytania również w zakresie treści Załącznika Nr 1 – wzór umowy.