Raport o stanie Gminy Nowe za rok 2022

Szanowni Państwo – Mieszkańcy Gminy Nowe

 

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, z późn. zm.) Burmistrz Nowego przedstawia Radzie Miejskiej w Nowem  raport o stanie Gminy Nowe  za rok 2022. 

Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim.

Nad przedstawionym raportem przeprowadza się debatę, w której mogą brać udział radni

i mieszkańcy Gminy.

Debata nad  Raportem o stanie Gminy Nowe odbędzie się w dniu 28 czerwca 2023 r. na sesji Rady Miejskiej w Nowem.

Mieszkańcy, którzy chcieliby wziąć udział w debacie, mogą złożyć do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nowem pisemne zgłoszenie, dostarczając wypełniony „Formularz zgłoszenia do udziału w debacie nad raportem o stanie Gminy Nowe” wraz z podpisami min. 20 osób popierających zgłoszenie do Biura Rady Miejskiej do dnia 27 czerwca 2023 r. br. do godz. 14.00, w pok. 19 Urzędu Gminy Nowe, Plac Św. Rocha 5.

Zgodnie z ustawą przewiduje się udział w debacie 15 osób/mieszkańców gminy. Ustala się, że wystąpienie nie powinno przekroczyć 10 do 15 minut.

 

Załączniki:

- Formularz zgłoszenia udziału w debacie

- Raport o stanie Gminy Nowe za rok 2022

Link do strony internetowej: https://bip.gminanowe.pl/?a=8255