Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowem zwołuje LXVI sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się dnia 20 grudnia 2023 roku o godz. 13-tej w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Nowem.

 

Proponuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie sesji:

    a) powitanie,

    b) stwierdzenie kworum,

    c) wyznaczenie sekretarza obrad,

    d) przyjęcie protokołu poprzedniej sesji,

    e) przedstawienie porządku obrad.

2. Informacja Burmistrza o podejmowanych działaniach między sesjami.

3. Uchwalenie budżetu Gminy Nowe na rok 2024:

    a) przedstawienie projektu uchwały,

    b) dyskusja,

    c) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe na rok 2024,

    d) podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe na lata
         2024  – 2041.

4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nowem z działalności w 2023 r.

5. Podsumowanie pracy komisji stałych Rady Miejskiej.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

- przyjęcia protokołu kontroli Komisji Rewizyjnej w zakresie dotyczącym funkcjonowania ogrzewalni z węzłem sanitarnym w okresie zimowym (z 2022 r. na 2023 r.),

- zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej,

- wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny w postaci nieruchomości położonej w Nowem przy ul. Zduńskiej,

- zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych,

- podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia udzielane w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028,

- zmieniająca Uchwałę Nr LXII/393/23 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 27 września 2023 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozu oraz sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej w publicznym transporcie zbiorowym, których organizatorem jest Gmina Nowe,

-  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu.

- zmieniająca budżet Gminy Nowe na rok 2023.

7. Wolne wnioski, zapytania i informacje.

   8. Zakończenie sesji.