Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Nowem zwołuje LVIII sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się dnia 31 maja  2023 roku o godz. 13-tej w sali posiedzeń Urzędu Gminy Nowe.

 

Proponuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie sesji:

    a) powitanie,

    b) stwierdzenie kworum,

    c) wyznaczenie sekretarza obrad,

    d) przyjęcie protokołu poprzedniej sesji,

    e) przedstawienie porządku obrad.

2. Informacja Burmistrza o podejmowanych działaniach między sesjami.

3. Informacja o działalności kulturalnej i sportowej w gminie w roku 2022:

    a) działalność Centrum Kultury "Zamek",

    b) działalność Gminnej Biblioteki Publicznej,

    c) działalność MLKS "Wisła" Nowe,

    d) działalność Fundacji Aktywizacji i Integracji,

    e) działalność Stowarzyszenia Nowe Różowe Okulary,

    f) sport w szkołach,

    g) działalność obiektu sportowego „MOJE BOISKO ORLIK 2012”,

    h) działalność hali widowiskowo-sportowej,

    i) informacja o działalności szkolnego wolontariatu,      

    j) ocena Burmistrza Nowego w przedmiotowej sprawie,

    k) ocena Komisji Polityki Społecznej.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

- przeznaczenia do sprzedaży działki gruntu nr 963/2 położonej w Nowem,

- przyjęcia protokołu kontroli Komisji Rewizyjnej w zakresie dotyczącym projektu MGOPS w Nowem współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Program Aktywności Lokalnej”,

- przyjęcia protokołu kontroli Komisji Rewizyjnej w zakresie dotyczącym działalności
i wydatków dotyczących ponoszonych opłat za pobyt mieszkańców gminy w ośrodkach wsparcia w roku 2022,

- zmieniająca budżet Gminy Nowe na rok 2023.

5. Wolne wnioski, zapytania i informacje.

6. Zakończenie sesji.