BURMISTRZ NOWEGO PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI INFORMACJĘ,  ŻE PIERWSZY NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO NR 2 W BUDYNKU PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 14 W NOWEM ZAKOŃCZYŁ SIĘ WYNIKIEM POZYTYWNYM

 

1. Data i miejsce przetargu

Przetarg został przeprowadzony w dniu 7 września 2022 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Nowem przy Placu św. Rocha 5 w Nowem w sali nr 17

 

2. Oznaczenie nieruchomości

·         Przeznaczony do wyodrębnienia, jako nieruchomość lokalowa, lokal mieszkalny nr 2 położony w budynku wielolokalowym przy ul. Wojska Polskiego 14 w Nowem.

·         Powierzchnia użytkowa lokalu 19,85m2, udział w nieruchomości wspólnej wyrażony ułamkiem 23/113.

·         Budynek przy ul. Wojska Polskiego 14 zlokalizowany jest na działce ewidencyjnej nr 888/1 o pow. 0,0113ha położonej w jednostce ewidencyjnej Nowe-Miasto, w obrębie Nowe, rodzaj użytku B – tereny mieszkaniowe.

·         Działka ewidencyjna nr 888/1 ujawniona została w księdze wieczystej nr kw BY1S/00035968/0 prowadzonej przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Świeciu.

·         W księdze wieczystej nr kw BY1S/00035968/0 jako właściciel wpisana jest Gmina Nowe oraz właściciele wyodrębnionych lokali mieszkalnych.

·         Właścicielem lokalu mieszkalnego nr 2 jest Gmina Nowe, a administratorem nieruchomości Przedsiębiorstwo Usług Miejskich w Nowem sp. z o.o.

·         Nieruchomości nie obciążają długi ani inne ograniczenia w rozporządzaniu.

 

3. Liczba osób dopuszczonych i niedopuszczonych do udziału w przetargu

·     liczba osób dopuszczonych: 2

·     liczba osób niedopuszczonych: 0

 

4. Cena wywoławcza za nieruchomości i informacje o ofertach

·     cena wywoławcza za nieruchomość w czasie przetargu wynosiła: 27 000,00zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy złotych 00/100gr).

·     najwyższa cena osiągnięta w przetargu: 46 000,00zł (słownie: czterdzieści sześć tysięcy złotych 00/100gr).

 

5. Wynik przetargu

Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym.

Nabywca nieruchomości: Pan Stanisław Janeczek.

 

 

 

 

 

Nowe, dnia 15 września 2022 r.

IKS.7125.2.2022.AG